Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichAKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM

 

Celem głównym jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 36 Uczestników/czek Projektu (22K/14M), osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego - gminy Biłgoraj, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP, udzielonemu w okresie od 07.2018 do 02.2019 prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez minimum 25% UP.


Grupę docelową stanowią osoby wykluczone ( w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego - gminy Biłgoraj w tym szczególności:

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
b) osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osoby o niskich kwalifikacjach,
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)


o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Odbiorcami będzie 36 osób fizycznych (w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn) pozostających bez pracy - wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), zamieszkujących w rozumieniu KC obszar gminy Biłgoraj (wiejskiej) w woj. lubelskim. Wśród UP min. 5% to osoby z niepełnosprawnościami.


 

RODZAJE WSPARCIA

Zadanie 1: Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne - 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP;

Zadanie 2: Trening kompetencji społecznych - warsztaty - 5 spotkań grupowych po 6 godz. zegarowych (3 gr. po śr. 12 UP);

Zadanie 3: Coaching - wsparcie w osiąganiu celów - 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP;

Zadanie 4: Poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. zegarowe na 1 UP;

Zadanie 5: Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją – 15 spotkań grupowych po śr. 8 godz. dydaktycznych każde spotkanie (3 grupy po śr 12 UP) razem 120 godz. na grupę;

Zadanie 6: Staże zawodowe (3 – miesięczne);

Zadanie 7: Pośrednictwo pracy – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP;

• Wsparcie dodatkowe dla UP to zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi dla maksymalnie 17% UP.

 

 

 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

• stypendium szkoleniowe, stażowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• catering podczas szkoleń,
• profesjonalną kadrę wykładowców,
• materiały szkoleniowe,
• certyfikat.

 

 

REZULTATY PROJEKTU:

 

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób;

• Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób;

• Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 9 osób;

• Liczba osób objętych wsparciem: 36 osób (22K i 14M);

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób;

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób;

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 2 osoby;


Poziom efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej uzyskanej przez UP zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:


• w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności zatrudnieniowej 22%

• w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym intelektualną oraz sprzężonymi) minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności zatrudnieniowej 12%


 

Wartość projektu: 697 455,89 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 340164,10 PLN

 

Projekt „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17-00 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl