„Aktywni w integracji”
Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej 72 osób (44K i 28M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru woj. mazowieckiego w okresie 31.08.2018-31.05.2018 poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, w wyniku których uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne i/lub nabędą nowe kwalifikacje zawodowe i/lub podejmą zatrudnienie.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo mazowieckie, w tym należących do co najmniej m.in. jednej z grup:
-osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia,
-osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
-osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami,
-osób zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji,
Dodatkowo:
-osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:
1.Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
2.Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne.
3.Warsztaty rozwoju osobistego.
4.Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.
5.Szkolenia zawodowe.
6.Pośrednictwo pracy.
7.Staże zawodowe.
Uczestnikom/czkom zapewniamy:
- profesjonalną kadrę trenerów,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy,
- catering,
- stypendium szkoleniowe/ stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu.
Wartość projektu: 1 007 915,70 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 806 332,56 PLN.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:
tel. 506 496 996

email: aktywniwintegracji@okcjo.com.pl

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl