Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53 w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Oś priorytetowa: 11 Włącznie społeczne
Działanie: 11.1 Aktywne włącznie
Projekt „Aktywni mimo barier”
Nr RPLU.11.01.00-06-0080/16


Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 60 osób niepełnosprawnych  (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (36Kobiet/24Mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w powiatach: łęczyńskim, Lublin, Chełm, Zamość), do 30.04.2018 r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie.


Wsparciem zostaną objęte osoby:

1. Wyłącznie niepełnosprawne

2. Wykluczone społecznie (w tym: długotrwale pozostające bez zatrudnienia, po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z małym doświadczeniem zawodowym)

3. Bezrobotne dla których został ustalony III profil pomocy.Główne wsparcia zaplanowane w ramach projektu:

1. Poradnictwo – Diagnoza Potrzeb

2. Poradnictwo Psychologiczne i Specjalistyczne

3. Coaching

4. Warsztaty Kompetencji Społecznych/Życiowych

5. Pośrednictwo Pracy

6. Płatne Szkolenia Zawodowe

7. 3 Miesięczne - Płatne Staże ZawodoweW ramach projektu zapewniamy:

1. Materiały szkoleniowe

2. Zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników Projektu

3. Catering

4. Stypendium szkoleniowe

5. Stypendium Stażowe

6. Badania lekarskie

7. Ubezpieczenie NNWDo udziału w Projekcie szczególnie zapraszamy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020Wartość projektu: 889 590,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 756 151,50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 30.04.2018 r.

 

 

Kontakt:
„Aktywni mimo barier”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: aktywnimimobarier@okcjo.com.pl
tel: +48 699 670 232
Biuro Projektu: ul. Skromna 5, 20-705 Lublin

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl