O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie


„Aktywni!”


nr RPLU.11.01.00-06-0190/17

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia,100 % osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych woj. Lubelskie, poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia kwalifikacji oraz podjęcia zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa  lubelskiego. Projekt obejmuje wsparciem 60 os. (33K I 27M) w 100% osób z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (w tym z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ).


CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ:

 • -55% to kobiety (33 osoby)
 • -80% to osoby pozostające bez zatrudnienia (48 osób) bierne
 • -20% to osoby bezrobotne, wyłącznie należące do III gr. os. sprofilowanych jako os. oddalone od rynku pracy (12 osób)
 • -Min.50%  to osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 (30 osób)

 

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 • 1.Diagnoza Indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu.
 • -Spotkania indywidualne każdego UP z psychologiem/doradcą zawodowym.
 • -Tematyka zajęć m.in.:  ścieżka diagnostyczna dla każdego UP, diagnoza umiejętności miękkich, opracowanie dla wszystkich UP ścieżki reintegracji itp.
 • 2.Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne.
 • -Spotkania indywidualne każdego UP z psychologiem/prawnikiem.
 • -Tematyka zajęć m.in. rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, pomoc
  w opracowywaniu  wzorów pism urzędowych itp.
 • 3.Poradnictwo zawodowe.
 • -Spotkania indywidualne każdego UP z coachem/trenerem.
 • -Tematyka zajęć m.in. rozwój zawodowy, nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy itp.
 • 4.Szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych-Szkolenie komputerowe o profilu ogólnym.
 • -Szkolenie umożliwi każdemu UP nabycie podstaw kompetencji komputerowych, umożliwiających korzystanie z komputera.
 • -Moduły: B1 podst. pracy z komputerem, B2 podst. pracy w sieci, B3 przetwarzanie tekstów, B4 arkusze kalkulacyjne.
 • 5.Szkolenia zawodowe.
 • -Konkretna tematyka zajęć zostanie wybrana przez UP na etapie zadania 1 w momencie realizacji projektu.
 • -Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym  oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaniem Certyfikatu.
 • 6.Staż.
 • -Czas trwania 4 m-ce dla każdego UP.
 • 7.Pośrednictwo pracy.
 • -Spotkania indywidualne ,odbywające się w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego UP.
 • -Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia dla każdego UP.

 

Uczestnikom/czkom zapewniamy:

 • -profesjonalną kadrę trenerów,
 • -materiały szkoleniowe,
 • -certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy,
 • -catering,
 • -stypendium szkoleniowe/ stażowe,
 • -zwrot kosztów dojazdu dla 100% UP,
 • -ubezpieczenie NNW podczas udziału w projekcie.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 1 234 032,48 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 048 927,60 zł

 

Kontakt:
Tel. 506 496 996
Email: projektaktywni@okcjo.com.pl

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl