AKTUALNOŚCI

By | 19 września 2018

21.09.2018


 


20.09.2018


Szanowni Państwo,

informujemy, iż wszyscy którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie “Moda na sukces społeczno-zawodowy” będą objęci wsparciem w następującym zakresie:

Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów:

 • Planowany okres realizacji wrzesień 2018 – grudzień 2019
 • Forma: 4 godziny zegarowe dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 2 indywidualnych spotkań trwających po 2 godziny każde, średnio 1-2 razy w tygodniu.
 • Celem zadania jest: zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego UP. Na spotkaniach psychologowie stworzą dla każdego UP indywidualną ścieżkę reintegracji, na podstawie której udzielane będzie wsparcie w ramach projektu. Indywidualna ścieżka reintegracji zostanie stworzona indywidualnie dla każdego UP oraz uwzględniać będzie elementy analogiczne do kontraktu socjalnego (umowa na wzór kontraktu) określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej UP. Wobec każdego UP określony zostanie stopień oddalenia od rynku pracy i samodzielności oraz nastąpi wybór tematyki szkolenia zawodowego. W celu zwiększenia efektywności zadania psycholog wykorzysta e-aplikację on-line pn. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, umożliwiająca diagnozę preferencji zawodowych oraz właściwości pracy. Aplikacja jest produktem finalnym proj. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line (http://kiw-pokl.org.pl).
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 2 – Indywidualny coaching psychologiczny:

 • Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020
 • Forma: 9 godzin zegarowych dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 3 indywidualnych spotkań trwających po 3 godziny każde, średnio 1-2 razy w miesiącu.
 • Celem zadania jest: nabycie specjalistycznej wiedzy psychologicznej przez każdego UP. Tematyka spotkań obejmować będzie poradnictwo z zakresu psychologii i będzie dostosowana do indywidualnych problemów i potrzeb UP, zdiagnozowanych podczas zad.1. Na spotkaniach coachingu psychologowie przeprowadzą procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Nastąpi in. zdiagnozowanie problemów psychologicznych UP, określenie trudności związanych z ich rozwiązaniem, poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu oraz wzmocnienie UP w procesie ich rozwiązania
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 3 – Trening kompetencji społecznych:

 • Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020
 • Forma: 30 godzin zegarowych dla 1 grupa średnio 12-osobowa (30 grup po średnio 12 osób), w formie 5 spotkań grupowych trwających po 6 godzin każde, 2-3 razy w tygodniu.
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji i umiejętności społecznych u każdego UP. Na spotkaniu UP podniosą poziom kompetencji społecznych w zakresie:
 • Komunikacja personalna (np. komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji, sposoby rozwiązywania barier komunikacyjnych);
 • Radzenie sobie ze stresem (np. definicja, przyczyny, skutki stresu, sposoby ograniczenia stresu, podstawy treningu relaksacyjnego w radzeniu sobie ze stresem);
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów (np. definicja, przyczyny i skutki konfliktu, sposoby reagowania/rozwiazywania konfliktów, trening asertywności);
 • Budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie (np. mocne, słabe strony i zasoby UP, sposoby radzenia sobie z niesprawiedliwą oceną, budowanie pozytywnej samooceny);
 • Zarzadzanie czasem (np. autodiagnoza i reguły zarządzania czasem, wyznaczanie celów i planowanie, złodzieje czasu);
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 4 – Trening kompetencji zawodowych:

 • Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020
 • Forma: 20 godzin zegarowych dla 1 grupa średnio 12-osobowa (30 grup po średnio 12 osób), w formie 4 spotkań grupowych trwających po 5 godzin każde, 2-3 razy w tygodniu.
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji i umiejętności zawodowych u każdego UP. Na spotkaniu UP podniosą poziom kompetencji zawodowych w zakresie:
 • Rynek pracy i e-rynek pracy (np. kodeks/prawo pracy, analiza rynku pracy pod kątem ofert, jak szukać pracy w sieci, zakładanie ePUAP i e-konta zawodowego np. GoldenLine);
 • Dokumentacja aplikacyjna (np. przekazanie wzorów i tworzenie dokumentacji aplikacyjnej: CV, list motywacyjny, itp.);
 • Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja (np. zasady i pytania podczas rozmowy, podstawy modulacji głosu, sposób ubioru, symulacje rozmów);
 • Motywacja w szukaniu pracy (np. przezwyciężenie stresu i apatii związanej z długotrwałym poszukiwaniem pracy, motywowanie do rozwoju, wydobywanie potencjału UP);
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 5 – Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych:

 • Planowany okres realizacji grudzień 2018 – kwiecień 2020
 • Forma: powstanie 30 grup po średnio 12 osób, 80 godzin lekcyjnych na 1 grupę szkolenia zawodowego, w formie 10 spotkań grupowych i 40 godzin lekcyjnych na 1 grupę modułu komputerowego, w formie 5 spotkań grupowych, po 8 godzin lekcyjnych, średnio 4-5 razy w tygodniu. Każdy UP weźmie udział w 1 szkoleniu, które będzie zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy, szkolenie zawodowe zostanie uzupełnione o moduł komputerowy.
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji/kwalifikacji u każdego UP. Na spotkaniach UP podniosą poziom kompetencji/kwalifikacji zawodowych, które zdiagnozowane zostaną podczas zad. 1 oraz oparte będą o najbardziej aktualne dane dotyczące rynku pracy, takie jak m.in.: barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień realizacji szkoleń, konsultacje z pracodawcami z warmińsko-mazurskiego.
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 6 – Staż zawodowy

 • Planowany okres realizacji luty 2019 – lipiec 2020
 • Forma: 3 miesiące dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie max. 40 h/tydz., 8h/dzień (osoby ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h tyg. i 7 h dziennie).
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom doświadczenia zawodowego u UP, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Podczas zadania UP podniosą poziom doświadczenia zawodowego a także zostaną „wyposażeni” w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staże zawodowe będą zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U.UE C 88 z 03.2014, str.1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, dzięki czemu  spełniały będą podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. UP przysługuje stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie (przed przystąpieniem do stażu) i szkolenie BHP.
 • W ramach zadania przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.

19.09.2018


Szanowni Państwo,

Projekt “Moda na sukces społeczno-zawodowy” skierowany jest do 360 osób (216 kobiet/144 mężczyzn).

Program obejmuje:

-minimum 30% (108 osób) długotrwale bezrobotnych wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym;

-minimum 4% (15 osób) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami np. o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi; z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

-minimum 20% (72 osoby) stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek tj.:

a) osoby/rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające minimum 1 z przesłanek określonych w art. 7  ww. ustawy ;

b) osoby z niepełnosprawnościami;

c) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

 

Planowane rezultaty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 216;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu – 72;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą pracować po opuszczeniu programu – 90;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób z niepełnosprawnościami – 12%;
 • Wskaźnik efektywności społecznej pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%;
 • Wskaźnik efektywności społecznej osób z niepełnosprawnościami – 34%;

18.09.2018


Szanowni Państwo,

informujemy, iż projekt “Moda na sukces społeczno-zawodowy” realizowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w wybranych gminach:

 • POWIAT BARTOSZYCKI: GÓROWO IŁAWECKIE (gmina wiejska i miejska), BARTOSZYCE (gmina wiejska), BISZTYNEK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), SĘPOPOL (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski),
 • POWIAT BRANIEWSKI: BRANIEWO (gmina wiejska),FROMBORK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), LELKOWO (gmina wiejska), PIENIĘŻNO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), PŁOSKINIA (gmina wiejska), WILCZĘTA (gmina wiejska),
 • POWIAT DZIAŁDOWSKI: DZIAŁDOWO (gmina wiejska), IŁOWO-OSADA (gmina wiejska), PŁOŚNICA (gmina wiejska), RYBNO (gmina wiejska),
 • POWIAT ELBLĄSKI: ELBLĄG (gmina wiejska), GODKOWO (gmina wiejska), GRONOWO ELBLĄSKIE (gmina wiejska), MARKUSY (gmina wiejska), MŁYNARY (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), PASŁĘK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), RYCHLIKI (gmina wiejska), TOLKMICKO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski).
 • POWIAT EŁCKI: KALINOWO (gmina wiejska), PROSTKI (gmina wiejska), STARE JUCHY (gmina wiejska),
 • POWIAT GIŻYCKI: KRUKLANKI (gmina wiejska),MIŁKI (gmina wiejska), RYN (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), WYDMINY (gmina wiejska),
 • POWIAT IŁAWSKI: IŁAWA (gmina wiejska), KISIELICE (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), SUSZ (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), ZALEWO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski),
 • POWIAT KĘTRZYŃSKI: BARCIANY (gmina wiejska), KĘTRZYN (gmina wiejska), KORSZE (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), RESZEL (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), SROKOWO (gmina wiejska)
 • POWIAT LIDZBARSKI: KIWITY (gmina wiejska), LIDZBARK WARMIŃSKI (gmina wiejska), LUBOMINO (gmina wiejska), ORNETA (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski),
 • POWIAT MRĄGOWSKI: MIKOŁAJKI (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), MRĄGOWO (gmina wiejska), PIECKI (gmina wiejska), SORKWITY (gmina wiejska),
 • POWIAT NIDZICKI: JANOWIEC KOŚCIELNY (gmina wiejska), JANOWO (gmina wiejska), KOZŁOWO (gmina wiejska),
 • POWIAT NOWOMIEJSKI (cały powiat),
 • POWIAT OLECKI: KOWALE OLECKIE (gmina wiejska), ŚWIĘTAJNO (gmina wiejska), WIELICZKI (gmina wiejska),
 • POWIAT OLSZTYŃSKI: BISKUPIEC (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), KOLNO (gmina wiejska), OLSZTYNEK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), ŚWIĄTKI (gmina wiejska),
 • POWIAT OSTRÓDZKI: DĄBRÓWNO (gmina wiejska), GRUNWALD (gmina wiejska), ŁUKTA (gmina wiejska), MAŁDYTY (gmina wiejska), MIŁAKOWO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), MIŁOMŁYN (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), MORĄG (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), OSTRÓDA (gmina wiejska), PISKI (cały powiat),
 • POWIAT SZCZYCIEŃSKI: DŹWIERZUTY (gmina wiejska), JEDWABNO (gmina wiejska), PASYM (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), ROZOGI (gmina wiejska), SZCZYTNO (gmina wiejska), ŚWIĘTAJNO (gmina wiejska), WIELBARK (gmina wiejska),
 • POWIAT GOŁDAPSKI: BANIE MAZURSKIE (gmina wiejska),
 • POWIAT WĘGORZEWSKI: BUDRY (gmina wiejska).

17.09.2018


Szanowni Państwo,

informujemy, iż projekt “Moda na sukces społeczno-zawodowy” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany okresu realizacji projektu.