Cel projektu oraz planowane efekty

przez | 30 kwietnia 2019

Celem projektu „Podkarpacka Akademia Zawodowców” nr RPPK.07.01.00-18-0048/18 jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 288 osób (173 kobiet oraz 115 mężczyzn) będących powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia,które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim, w tym: 273 os. bezrobotnych, 15 os. biernych zawodowo, 52 rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha
zamierzających odejść z rolnictwa, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Podniesienie zdolności do zatrudnienia nastąpi poprzez uzyskanie kompleksowego wsparcia zgodnego ze zidentyfikowanymi potrzebami, obejmującego identyfikację potrzeb z IPD, szkolenia/kursy, 3-lub 6-mies. staże oraz pośrednictwo pracy w okresie od 1.02.2019 do 31.08.2020.

 

Planowane efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu:

  • podjęcie zatrudnienia do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przez min. 54% Uczestników/Uczestniczek Projektu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 156 osób)
  • 145 Uczestników/Uczestniczek Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu –  109 osób