Planowane efekty projektu

By | 4 września 2018

Projekt „W dobrą stronę” zakłada objęcie wsparciem 96 Uczestników Projektu.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

96 UP (60 Kobiet, 36 Mężczyzn) osoby bezrobotne 79 UP (48K, 31M) oraz osoby poszukujące pracy i bierne zawodowo 17UP (12K,5M) w tym:

  • Osoby długotrwale bezrobotne- 29 osób (17K,12M)
  • Osoby z niepełnosprawnościami– 5 osoby (3K, 2M)
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (wyksz. Na poziomie max. ISCED 3 włącznie –  ponadgimnazjalne) – 42 osób(26 K,16 M)
  • Osoby powyżej 50 roku życia – 17 osób (11K, 6M)

Planowane efekty:
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób bezrobotnych. Poszukujących pracy i biernych zawodowo. Projekt zakłada osiągniecie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

  • Osób w wieku lat i więcej 33%
  • Kobiet- 39%
  • Osób z niepełnosprawnościami- 33%
  • Osób długotrwale bezrobotnych- 30%
  • Osób o niskich kwalifikacjach- 38%

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu kwalifikacje uzyska min 30 (18K,12M) Uczestników Projektu