FORMY WSPARCIA

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

 1. Zadanie 1: Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne – 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP.
  • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej UP, ich barier i trudności w reintegracji społecznej,
  • Pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia,
  • Wyznaczenie celów, terminów i sposobów ich realizacji,
  • Wspólne opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej, z uwzględnieniem działań projektu oraz po zakończeniu udziału,
  • Budowa poczucia własnej wartości, wiary w siebie,
  • Rozwiązywanie indywidualnych problemów osobistych.
 2. Zadanie 2: Trening kompetencji społecznych – warsztaty – 5 spotkań grupowych po 6 godz. zegarowych (3 gr. po śr. 12 UP)
  • Warsztat samopoznania (6 godz.)
  • Komunikacja interpersonalna (6 godz.)
  • Autoprezentacja (6 godz.)
  • Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów (6 godz.)
  • Trening asertywności (6 godz.)
  • Treści powyższych modułów przygotowana zostanie na podstawie zdiagnozowanych potrzeb UP,
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 3. Zadanie 3: Coaching – wsparcie w osiąganiu celów – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP
  • Bieżące spotkania w celu “prowadzenia” UP na ścieżce do aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • Wsparcie coacha w odbudowie wiary w siebie w wyniku dotychczasowych niepowodzeń,
  • Pomoc w osiąganiu postawionych sobie celów,
  • Budowa poczucia własnej wartości,
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 4. Zadanie 4: Poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. zegarowe na 1 UP
  • Diagnoza potrzeb UP poprzez wywiad, testy i pogłębione rozmowy w celu identyfikacji potrzeb zawodowych UP ich barier, możliwości i oczekiwań,
  • Diagnoza możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego,
  • W trakcie analizy zostanie wykorzystana platforma Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – WOPZ, stanowiącej innowacyjne rozwiązanie wypracowane w ramach proj. Innowacyjnego (Prior. VI POKL)” E-doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”. WOPZ obejmuje następujące elementy:
   • Diagnozę preferencji zawodowych z uwzględnieniem 6 typów osobowości,
   • Diagnozę preferencji w zakresie 13 właściwości pracy.
  • Efektem spotkania będzie opracowana ścieżka rozwoju zawodowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb możliwości oraz predyspozycji z uwzględnieniem indywidualnych barier wynikających z niepełnosprawności, tj.  Indywidualny Plan Działań zawiera:
   • Ustalone możliwe działania i formy pomocy świadczone w ramach projektu,
   • Planowane, prowadzenie do podjęcia aktywności zawodowej UP,
   • Nabycie kwalifikacji i kompetencji,
   • Terminy realizacji ustalonych działań,
   • Termin i warunki zakończenia realizacji IPD.
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 5. Zadanie 5: Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją – 15 spotkań grupowych po śr. 8 godz. dydaktycznych każde spotkanie (3 grupy po śr 12 UP) razem 120 godz. na grupę:
  • Ze względu na wymóg dostosowania szkoleń do potrzeb UP szkolenia będą dobrane na podstawie wyników IPD.
  • Zakres szkolenia będzie obejmował zawody na które już na etapie realizacji zad. 4. będzie zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wiedza na temat tegoż zapotrzebowania zostanie powzięta przede wszystkim na podstawie danych dotyczących zawodów deficytowych uzyskanych z właściwych terytorialnie PUP, rozeznania potrzeb lokalnych przedsiębiorców, analizy dokumentów strategicznych o charakterze regionalnym, opracowań WUP i właściwych PUP.
  • Szczególnie preferowana będzie organizacja szkoleń wpisujących się w inteligentne specjalizacje WL.
  • Warunkiem uruchomienia danego szkolenia jest uformowanie min. 8 osobowej grupy (max. 20 osób).
  • Na pierwszym, w połowie i na ostatnim spotkaniu zostaną przeprowadzone wewnętrzne testy wiedzy.
  • Na zakończenie UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w szkoleniu zawodowym.
  • Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników.
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 4,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności, przystąpienie do testu na ostatnim spotkaniu, uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 6. Zadanie 6: Staże zawodowe (3 – miesięczne):
  • Płatne 3 – miesięczne staże (997,40 zł brutto) na podstawie umowy stażowej,
  • Zgodne z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk,
  • Czas pracy maksymalnie 8 godz./dzień (40 godz./tydzień), dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym maksymalny czas pracy to 7 godz./dzień (35 godz./tydzień),
  • Zgodny z opracowanym programem stażu – program konsultowany z pracodawcą przyjmującym UP, dostosowany do możliwości UP i potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • Pod nadzorem opiekuna stażu sprawującego opiekę nad UP,
  • Realizacja stażu u pracodawców z WL (szczególnie gminy objętej wsparciem),
  • Badania wstępne oraz ubezpieczenie NNW,
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 5 oraz zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy),
  • Warunkiem ukończenia jest uczestnictwo UP zgodnie z umową stażową oraz uzyskanie pozytywnej opinii od pracodawcy.
 7. Zadanie 7: Pośrednictwo pracy – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP,
  • Udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez jak najtrafniejszy wybór zawodu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz LM), poszukiwanie ogłoszeń o pracy dostosowanych do możliwości UP, postępowanie na rozmowie kwalifikacyjnej.
  • UP uzyskają min. 6 ofert pracy/UP odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min. 3 rozmowy kwalifikacyjne.
  • Na zakończenie UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w pośrednictwie pracy
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 5,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 8. Wsparcie dodatkowe dla UP to zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi dla maksymalnie 17% UP.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE