REZULTATY i EFEKTY

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób;
  • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób;
  • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 9 osób;
  • Liczba osób objętych wsparciem: 36 osób (22K i 14M);
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób;
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób;
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 2 osoby;

Poziom efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej uzyskanej przez UP zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:

  • w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności zatrudnieniowej 22%
  • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym intelektualną oraz sprzężonymi) minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności zatrudnieniowej 12%

Wartość projektu: 697 455,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7340164,10 PLN

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE