PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Celem głównym jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 36 Uczestników/czek Projektu (22K/14M), osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego – gminy Biłgoraj, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP, udzielonemu w okresie od 07.2018 do 02.2019 prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez minimum 25% UP.

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone ( w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego – gminy Biłgoraj w tym szczególności:

  1. osoby pozostające bez zatrudnienia,
  2. osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  3. osoby o niskich kwalifikacjach,
  4. osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Odbiorcami będzie 36 osób fizycznych (w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn) pozostających bez pracy – wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), zamieszkujących w rozumieniu KC obszar gminy Biłgoraj (wiejskiej) w woj. lubelskim. Wśród UP min. 5% to osoby z niepełnosprawnościami.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE