Wsparcie pomostowe

przez | 1 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

W dniu składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy złożyć także Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Termin składania wniosków to 12.06.2018r.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach

 • oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
 • uzupełniony elektronicznie, nieodręcznie
 • muszą być wypełnione wszystkie rubryki
 • każda strona wniosku musi być zaparafowana
 • wniosek musi być podpisany przez osobę do tego uprawnioną
 • każdy egzemplarz należy zbindować /złożyć w skoroszycie z ponumerowanymi stronami.

Wniosek o przyzanie podstawowego wsparcia pomostowego

Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej:
 • wpis do KRS lub innego właściwego rejestru:
 • kopia nadania numer REGON uczestnikowi projektu:
 • biznesplan działalności przedsiębiorstwa:
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS.
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przedłożone przez Uczestnika Projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie.

 

Zachęcamy również do złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
 • sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez uczestnika projektu PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych;
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis;

lub

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, zaświadczenie wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.