Dokumenty dotyczące wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

przez | 22 maja 2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

 • oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
 • uzupełniony elektronicznie, nieodręcznie
 • muszą być wypełnione wszystkie rubryki
 • każda strona wniosku musi być zaparafowana
 • wniosek musi być podpisany przez osobę do tego uprawnioną
 • każdy egzemplarz należy zbindować /złożyć w skoroszycie z ponumerowanymi stronami.

Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem):

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej;
 2. wpis do KRS lub innego właściwego rejestru należy przedłożyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
 3. kopię nadania numeru REGON uczestnikowi projektu należy przedłożyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
 4. biznesplan działalności przedsiębiorstwa;
 5. kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku);
 6. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis;;
 7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis;
 8. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
 9. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 10. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych;
 11. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Informujemy, że dnia 12.06.2018 r. upływa ostateczny termin składania Wniosków (wraz z kompletem załączników).

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Biznesplan

Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o wysokości de minimis

Oświadczenie UP o VAT

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie:

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego