Opis ścieżek

przez | 21 listopada 2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych ścieżek. Zachęcamy do zapoznania się z nimi – dzięki temu zdobędą Państwo niezbędne informacje o możliwościach jakie daje udział w projekcie.

Projekt “Perspektywa na SUKCES” zakłada 4 ścieżki szkoleniowe, które obejmują:

Ścieżka 1 – STUDIA PODYPLOMOWE
1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – obejmuje 2 sesje indywidualne po 2h/UP łącznie 4h/UP  oraz 2 sesje grupowe po 8h/gr łącznie 16h/gr.

W ramach zajęć będzie zrealizowana:

 • analiza potrzeb UP,
 • indywidualna ocena zawodowa,
 • Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ).

Poruszane będą tematy takie jak:

 • rynek pracy i warsztat edukacyjny – techniki poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu,
 • warsztat samopoznania – 8h/gr,
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem – 8h/gr,
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

2. Studia podyplomowe  – 2 semestry, kierunek wybrany zgodnie z opracowanym IPD.
3.Poradnictwo psychologiczne – grupowe „Trening umiejętności interpersonalnych” 16h/gr.
4.Pośrednictwo pracy – kontakt z potencjalnymi pracodawcami, dobranie UP odpowiedniego miejsca stażu, dostosowanie programu stażu do UP, itp. Pośrednictwo pracy ma na celu udzielenie pomocy dla UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

 • 3 OFERTY OD POŚREDNIKA PRACY DOSTOSOWANE INDYWIDUALNIE DO KAŻDEGO UP,
 • ODBYCIE 2 ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Z WYBRANYCH OFERT OD POŚREDNIKA,
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH WRAZ Z POŚREDNIKIEM,
 • SYMULACJĘ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Liczba osób objętych wsparciem – 15

Ścieżka 2 – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – j/w
2. Doradztwo oraz szkolenia – przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, w które wchodzi:

– szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (15 uczestników/czek), tematyka:

 • FORMY PRAWNE PROWADZENIA DG,
 • PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY,
 • PODATEK VAT,
 • FORMY ZATRUDNIENIA ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW,
 • PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI,
 • ZARZĄDZANIE DG,
 • INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Przewidzianych jest 9 spotkań po 8h (razem 72h) zrealizowanych w dni robocze. (1h=60min)

– doradztwo „Jak profesjonalnie opracować biznesplan” ( 15 uczestników/czek), tematyka:

 • ANALIZA „SWOT” – MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA,
 • WYZNACZENIE PLANU DZIAŁAŃ, CELI W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ DG,
 • ZASADY TWORZENIA BIZNESPLANU – STRUKTURA, WDROŻENIE.

Przewidziane są spotkania indywidualne i grupowe:

 • indywidualne: 2 spotkania po 4h czyli 8h/1UP (1h=60min),
 • grupowe: 2 spotkania po 8h czyli 16h/gr (1h=60min).

3. Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Liczba osób, które otrzymują dotacje – 12, wysokość dotacji: ok. 25 976,88
4. Wsparcie pomostowe:

 • Wsparcie podstawowe 12os. X ok. 2 000zł/m-c trwające 6 m-cy (łącznie 12 000zł)
 • Wsparcie przedłużone 6os. X ok. 2 000zł/m-c trwające również 6 m-cy (łącznie 12 000zł)

Ścieżka 3  – STAŻE
1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – j/w
2. Poradnictwo psychologiczne – grupowe – Trening umiejętności interpersonalnych. Obejmuje 7 grup średnio po 12 osób w grupie w wymiarze 16h na grupę (1h= 60 min)
3. Pośrednictwo pracy -j/w
4. Szkolenia zawodowe – ich zadaniem jest nabycie przez UP  nowych kwalifikacji, podwyższenie lub ich uzupełnienie. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, zakończone egzaminem zewnętrznym. Obejmuje 6 grup średnio po 12 osób w grupie.  Szkolenia w wymiarze śr. 80h/grupę po około 8 h dziennie; 4-5 dni w tygodniu łącznie 10 spotkań. (1h=45min). Zwrot kosztów dojazdu.
5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikacja ECDL BASE) – Dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP projektu oraz zatrudnienia w regionie. Szkolenie w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Obejmuje 6 grup po ok.12 osób w wymiarze ok. 60 h na grupę po ok 6 h/dzień; 4-5 dni w tyg. (1h=45min). Tematyka:

 • PODSTAWY PRACY Z KOMPUTERAMI (10H),
 • PODSTAWY PRACY W SIECI (10H),
 • PRZETWARZANIE TEKSTÓW (20H),
 • ARKUSZE KALKULACYJNE (2OH).

6. Staż w wymiarze 3 miesiące lub 6 miesięcy – Staż wynosi 40 h/tydzień dla 1 UP (w przypadku osób z niepełnosprawnością – 35 h / tydzień) i jest zgodny z odbytym szkoleniem. Staże przewidziane są łącznie dla 48 osób. (1h=45min) Staż w wymiarze 3 miesięcy – 24 UP, staż w wymiarze 6 miesięcy – 24 UP.

Liczba osób objętych wsparciem – 48.

Ścieżka 4 – SZKOLENIA
1.Doradztwo zawodowe połączone z IPD – j/w
2.Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe:

 •  Indywidualne: 24 UP, 4 spot./2h/UP, ogółem 8h/UP (1h=60 min) będzie uwzględniać indywidualne potrzeby UP, identyfikować bariery psychologiczne oraz pomagać w ich przełamywaniu, motywować do udziału w projekcie, jak poradzić sobie z emocjami i ze stresem, komunikacja interpersonalna i inne wg. IPD.
 • Grupowe: Trening umiejętności interpersonalnych. Obejmuje 7 grup średnio po 12 osób w grupie w wymiarze 16h na grupę (1h= 60 min).

3.Pośrednictwo pracy – j/w
4. Szkolenia zawodowe – j/w
5.Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikacja ECDL BASE) –  j/w
Liczba osób objętych wsparciem – 24. 

 

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”