ZAPYTANIA OFERTOWE

By | 7 listopada 2017

OPUBLIKOWANO: 10.01.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” nr RPLU.09.01.00-06-0169/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Certyfikacja dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (przeprowadzenie egzaminu certyfikującego i walidacji oraz wydanie certyfikatów)” prowadzącej do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Usługa będzie realizowana w okresie od 02.2018r. do 03.2018r dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 7 grup po średnio 12 osób z możliwością przesunięcia  okresu realizacji umowy.

Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji UP w zajęciach szkoleniowych.

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od 02.2018r. do 03.2018r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 19.01.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę firmy: Szkolenia i Edukacja sp z o.o. sp. k. z Rzeszowa


OPUBLIKOWANO: 05.12.2017
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, planuje zrealizowanie SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu

SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) dla maks. 84 UP, w formie zajęć grupowych (7 grup po średnio 12 UP), w wymiarze 60 godzin dydaktycznych na każdą grupę (godz. dydaktyczna tj. 45 minut, razem 60 godzin) t.j.: 10 spotkań po 6 godzin dydaktycznych (średnio 4-5 razy w tygodniu) na każdą grupę. Przewidziany czas realizacji szkolenia wraz z certyfikacją to średnio 2 miesiące. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 420 godzin dydaktycznych szkolenia dla maksymalnie 84 UP (7 grup szkoleniowych).

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od 12.2017r. do 03.2018r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

AKTUALIZACJA: 13.12.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę firmy: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. z Olsztyna


OPUBLIKOWANO: 05.12.2017
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” nr RPLU.09.01.00-06-0169/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP).

Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY będzie prowadzone dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z pośrednikiem/czką pracy, w terminach i godzinach dopasowanych do potrzeb UP, w wymiarze 6 godzin zegarowych na 1 UP, t.j.: 3 spotkania indywidualne po średnio 2 godziny/UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 504 godziny zegarowe pośrednictwa pracy dla maksymalnie 84 UP.

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie: XII.2017r. – VI.2018r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi

Załączniki

AKTUALIZACJA: 13.12.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę firmy: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. z Olsztyna


OPUBLIKOWANO: 20.11.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość pod numerem RPLU.09.01.00-06-0169/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.:

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 12 UP w miejscowości Lublin.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 28.11.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę: Marlena Struś


OPUBLIKOWANO: 17.11.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość pod numerem RPLU.09.01.00-06-0169/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.:

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 12 UP w miejscowości Lublin.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 27.11.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę: Monika Krupa


OPUBLIKOWANO: 07.11.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość pod numerem RPLU.09.01.00-06-0169/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.:

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 12 UP w miejscowości Lublin oraz dla maksymalnie 24 UP w miejscowości Zamość – łącznie maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja MS Word oraz Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji MS Word niezbędny jest program MS Office Word (wersja od 2007). Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 15.11.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę w części 2 rozeznania rynku (na Lublin) firmy Innowacyjne Centrum Rozwoju oraz w części 3 rozeznania rynku (na Zamość) oferty pań: Joanna Zub, Ewelina Bondyra-Łuczka