RÓWNOŚĆ PŁCI I NIEDYSKKRYMINACJA

By | 1 listopada 2017

Wszelkie działania podejmowane przez Beneficjenta są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji. Zarówno podczas rekrutacji jak i promocji projektu Beneficjent nie będzie stosował jakichkolwiek elementów dyskryminujących bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć czy niepełnosprawność.

W związku z planowanymi działaniami Zespół Projektu na każdym etapie będzie przestrzegać zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zachęcać do udziału w projekcie przełamując stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych, materiały rekrutacyjne nie zawierają stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn. Rekrutacja oparta jest na zasadach przejrzystości, bezstronności, uwzględniająca specyfikę grupy docelowej. Przestrzegane są zasady niedyskryminacji, udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich bez względu na światopogląd, płeć, religię itp.

RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

Podczas realizacji zadań nie będzie przekazywana treść dyskryminująca którąś z płci. Wszystkie formy wsparcia dla kobiet i mężczyzn będą dopasowane do potrzeb ujawnionych w trakcie pierwszych form wsparcia. W projekcie min.60%Uczestników Projektu to kobiety, aby pomóc im zwiększyć szanse zawodowe. Godziny i terminy zajęć będą konsultowane z Uczestnikami Projektu: kobietami i mężczyznami.

RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sale szkoleniowe z prostym oznakowaniem tras dojścia do miejsc zajęć-możliwie najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników Projektu, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.
Zespół Projektu zapewni dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych na równi z innymi Uczestnikami Projektu odbiorcami rezultatów projektu i nie będzie dyskryminował Uczestników Projektu ze względu na niepełnosprawność