REZULTATY I EFEKTY

By | 1 listopada 2017

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

REZULTAT KOBIET MĘŻCZYZN RAZEM
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
18
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu
4
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
15
Wskaźnik efektywności społecznej osób lub środowisk zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (%)
34
Wskaźnik efektywności społecznej osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (%)
34
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (%)
22
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (%)
12
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie
36 24 60
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 3 2 5
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych (O/K/M)
36 24 60
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
[szt.]
1