PROFIL UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

By | 1 listopada 2017

Celem głównym projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia u 60 osób spełniających kryteria grupy docelowej.

Gr.docelową w projekcie stanowi 60 osób (36 kobiet), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznym, w wieku 18-64 lat, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem MOF Olsztyna), w jednym z powiatów, w których procent os. korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent na terenie. woj.:

 1. lidzbarski (z wyłączeniem m.Lidzbark Warmiński)
 2. mrągowski (z wyłączeniem m.Mrągowo)
 3. nidzicki (z wyłączeniem gm.i m.Nidzica)
 4. szczycieński (z wyłączeniem m.Szczytno)

Grupa docelowa to mieszkańcy gmin, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy, niż średni procent
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w tym:

 1. min.30% (18 os.) to os.długotrwale bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują
  się w trzeciej gr.osób (tzw.oddalonych od rynku pracy);
 2. maks.70% (42 osoby) to os.bierne zawodowo;
 3. min.8% (5 os.) to osoby z niepełnosprawnościami, np.o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnością sprzężoną; z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);
 4. min.40% (24 os.) to os.zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek, tj.:
  • osoby/rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy;
  • ON–w rozum.Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla ON oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014−2020;
  • osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • osoby korzystające z POPŻ (zakres wsparcia dla UP korzystających z POPŻ nie będzie powielał działań,w ramach działań towarzyszących,o których mowa w POPŻ).

Wsparcie dla bezrobotnych kierowane jest do os.,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do os.dla których ustalono III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. WN umożliwia osobie ze społeczności romskiej korzystanie ze wsparcia,o ile os.te są os.zagrożonymi ubóstwem/wykluczeniem społecznym (wsparcie nie ma char.wsparcia dedykowanego wył. społeczności romskiej). Proj.nie obejmuje wsparciem os.odbywających karę pozbawienia wolności. Skład grupy docelowej został wybrany ze względu na jej szczególnie trudną sytuację na rynku pracy oraz narażenie na ryzyko wykluczenia społecznego. Potwierdzają to poniższe statystyki dla WiM:

 • UBÓSTWO [Statystyki Vademecum Samorządowca, WiM 2016]:W WiM odnotowano najwyższą stopę ubóstwa skrajnego w 2015 r. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wyniósł aż 12,5% (ogółem dla Polski-6,5%).Brak jest aktualnych danych w podziale na powiaty.Dla subregionu olsztyńskiego w 2013 r. było to:14,8% [Mapy ubóstwa,2014].
 • KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ [Ochrona zdrowia i pomoc społecznej w WiM w 2014 r.]: Wskaźnik os.korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2014 r. wyniósł 837 os./10 tys. ludności. Najczęściej pomocy udzielano z powodu bezrobocia, ubóstwa i niepełnosprawnością (odpowiednio w tys.: 46,6; 42,5; 24,4 rodzin).Os.,którym przyznano świadczenia(w tys.): 121,0; rodziny: 76,7; na wsi: 38,1; os.w rodzinach: 198,7; udzielone świadczenia ogółem: 237388,4. W POWIATACH [BDL, 2015r.; powód przyznania pomocy:
  ubóstwo/bezrobocie/niepełnospr.+odpowiednio liczba osób]: 1.lidzbarski: 1363; 1351; 744; 2.mrągowski: 1451; 1860; 902; 3.nidzicki: 727; 767; 648; 4.szczycieński: 2468; 2060; 1384.
 • BEZROBOTNI [MPIPS,06.2017,najbardziej aktualne dane,tendencja zwyżkowa w porównaniu z 11.2016]
  • lidzbarski: ogółem 2820,w tym: 54,7% K; długotrwale bezrobotni: 1632 (59,9% K); pow.50r.ż.: 851 (40% K); korzystający z pomocy społ.: 147 (63,2% K); ON: 140 (52,8% K); 3 profil: 869 os. (31,5% ogółu sprofilowanych), w tym 529 K (60,8%). Stopa bezrobocia: 18,1%.
  • mrągowski: ogółem 1853 (47,9% K); długotrwale: 1019 (50% K); pow. 50 r.ż.: 653 (35% K); korzystający z pomocy społ.: 8; ON: 180 (44,4% K); 3 profil: 602 os.(34,3% sprofilowanych), w tym 293 K (48,6%). Stopa: 15,3%
  • nidzicki: ogółem 953 (64,8% K); długotrwale: 469 (74,4% K); pow. 50 r.ż.: 235 (41,2% K); korzystające z pomocy społ.: 75; ON: 69 (56,5% K); 3 profil: 318 os.(35% sprofilowanych),w tym 215 K (767,6%). Stopa: 9,7%
  • szczycieński: ogółem 2803 (52,5% K); długotrwale: 1279 (58,8% K); pow. 50 r.ż.: 780 (36,5% K); korzystający z pomocy społ.: 0; ON: 237 (44,3% K); 3 profil: 704 os.(26,7% sprofilowanych),w tym 406 K (57,6%). Stopa: 12,8%
 • BIERNI ZAWODOWO [Aktywność ekonomiczna ludności woj. WiM, I kw. 2017 r., brak danych na wybrane powiaty]: Ogółem (w tys.): 515 (45% ogółu mieszkańców), w tym: 314 K, wieś–212.WIEK: 25-34: 39, 35-44: 34, 45-54: 36. WYKSZT.: wyższe–39,policealne i śr. zawod.–96, śr. ogólnokszt.–55, zasadnicze zawod.–113, gimn. i pon.–212.POWODY: ON–15,3%.W porównaniu z I kw.2016, o 11 tys.zmalała liczba biernych
 • KORZYSTAJĄCY Z POPŻ w 2015 r. [Sprawozd. roczne z realiz. POPŻ 2014-2020,MPiPS]: Ogółem 1678367o s. (836645 K-49,8%, 245516 ON-14,6%). Powiaty: lidzbarski, nidzicki, szczycieński–brak danych; mrągowski–wsparcie żywnościowe w 2016 r.: 479 os.