FORMY WSPARCIA

By | 1 listopada 2017

DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Zadania zaplanowane w proj. przyczynią się do aktywizacji społ.-zawod., dzięki której os. zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. zwiększą swoje szanse na przywrócenie możliwości/zdolności do zatrudnienia.Usługi o char. społ. mają na celu przywrócenie/wzmocnienie kompetencji społ., zaradności, samodzielności i aktywności społ. Usługi o char. zawod. mają na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru/zmiany zawodu,wyposażenia w kompet. i kwal. zawod. oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Proj. jest zg. z:

 1. Zasadą równości szans i niedyskryminacji (m.in. promowanie partnerskiego funkcjonowania rodzin, godzenie życia rodzinnego i zawod., zróżnicowany płciowo skład os. prowadzących zajęcia, język gender, materiały bez stereotypowych przekazów)
 2. Zasadą zrównoważonego rozwoju (m.in. min. drukowania, druk 2str., dbałość o sprzęt i jakość materiałów, elektroniczny obieg dokumentów, tryb oszczędzania energii, sterowanie ogrzewaniem, promowanie transportu publ.)
 3. Proj. zapewnia dostępność produktów proj. i uniwersalnego projekt. opartego na 8 regułach. Os. odpowiedzialną za przebieg wszystkich zad. w proj. będzie Kierowniczka Proj. Termin i miejsce wszystkich zad. zostaną dostosowane do potrzeb UP–sale na terenie WiM, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Zad. objętych zostanie 60 UP (śr.po 20 os.w 12.2017-05.2018,01-06.2018 i 02-07.2018),ze wzgl. na zdiagnozowane problemy os. z gr. docelowej (trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych),a także potrzeby (porady psychologiczne–75,7%; prawne–32,8%; rodzinne–57%).Celem zad.jest nabycie specjalistycznej wiedzy (psych.,prawnej,rodzinnej) przez 60 UP. Na każdego UP przypadnie 12 spotkań indywidualnych po 2h, 2 razy na m-c. Tematyka spotkań obejmować będzie poradnictwo z zakresu psychologicznego, prawnego, rodzinnego i będzie dostosowana do indywidualnych problemów i potrzeb UP, zdiagnozowanych podczas zad. 1 (tyle godz. każdego poradnictwa, ile będzie potrzebne danemu UP). Zg. z MRPiPS “Poradnictwo specjalistyczne,w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone os. i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód”. Na spotkaniach poradnictwa psych., psychologowie przeprowadzą procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Na spotkaniach poradnictwa prawnego, prawnicy udzielą UP info. m. in. o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społ. czy ochrony praw lokatorów. Na spotkaniach poradnictwa rodzinnego, pedagodzy przekażą UP wiedzę nt. prawidłowego funkcjonowania rodziny, w tym sposobów rozwiązywania problemów opieki nad ON, a także terapii rodzinnej.

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zad.objętych zostanie 60UP (śr.po 20 osób w 12.2017,01.2018 i 02.2018),ze względu na zdiagnozowane problemy os.z gr.docelowej (niski poziom kompetencji społ.),a także potrzeby (wzrost kompetencji społecznych–65,7%).Celem zad.jest podniesiony poziom kompetencji i umiejętności społ.60 UP.Na każdego UP przypadnie 5 spotkań gr.(5 gr.po śr.12 osób),po 6h,1-2 razy w tyg.Na spotkaniach UP podniosą poziom kompetencji społ.w zakresie:

 1. Komunikacja interpersonalna (np.komunikacja werbalna i niewerbalna,bariery w komunikacji,sposoby rozwiązywania barier komunikacyjnych);
 2. Radzenie sobie ze stresem (np.definicja,przyczyny,skutki stresu,sposoby radzenia sobie ze stresem lub ograniczenia stresu,podstawy treningu relaksacyjnego w radzeniu sobie ze stresem);
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów (np.definicja,przyczyny i skutki konfliktu,sposoby reagowania na konflikty i rozwiązywania konfliktów,trening asertywności);
 4. Budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie (np.mocne,słabe strony i zasoby UP,sposoby radzenia sobie z niesprawiedliwą oceną przez innych,podstawy treningu budowania pozytywnej samooceny);
 5. Zarządzanie czasem (np.autodiagnoza i reguły zarządzania czasem,wyznaczanie celów i planowanie,złodzieje czasu).

Na 1 spotkaniu zrealizowany zostanie jeden blok tematyczny. Zajęcia realizowane będą formie warsztatowej, m.in.: scenki rodzajowe, burze mózgów, gry dydaktyczne, symulacje, dramy, prace w grupach,ćwiczenia).

Zad. przeprowadzone zostanie przez podwykonawcę, posiadającego wpis do RIS prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Podwykonawca zapewnia specjalistyczną kadrę trenerską, dostosowane sale zajęciowe, catering (przerwę kawową i obiad), materiały szkoleniowe (zeszyt, długopis, teczka). Zad. zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem UP zaświadczeń o ukończeniu zad.

Zad.przeprowadzone zostanie zg. z 4 etapami weryfikacji kompetencji:

 • Zakres–60 UP biorących udział w zadaniu;
 • Wzorzec–Program zajęć w języku efektów uczenia się zgodne z ww.tematyką;
 • Ocena–wewnętrzne testy wiedzy (przeprowadzone przez trenera, UP musi uzyskać min.60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania pozytywnej oceny)
 • Porównanie–ocena testów z programem w języku efektów uczenia się.

SZKOLENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Zad. objętych zostanie 60 UP ze względu na zdiagnozowane problemy os. z gr. docelowej (niedostosowanie kwal. zawod. do potrzeb rynku pracy), a także potrzeby (nabycie/dostosowanie kwal.–94,2% oraz nabycie umiejętności komputerowych powiązanych z zawod., dostosowanych do potrzeb rynku pracy–91,4%). Celem zad. jest podniesiony poziom kwal. zawod. 60 UP. osób), po 8h, śr. 3 razy w tyg. Szkolenia będą zg. ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Na spotkaniach UP podniosą poziom kwal. zawod., które zdiagnozowane zostaną podczas zad. 1 oraz oparte będą o najbardziej aktualne dane dotyczące rynku pracy. Jednocześnie wszystkie szkolenia będą odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby UP i będą dostosowane do ich potrzeb. Zg. z zapotrzebowaniem rynku pracy, szkolenie zawod. zostanie uzupełnione o moduł komputerowy (np.program Płatnik dla szkolenia z księgowości itp.). Programy, w języku efektów uczenia się składających się na daną kwalifikację, etapy i zakresy szkoleń zostaną przygotowane i wysłane do IP do akceptacji, przed rozpoczęciem szkolenia.

STAŻ ZAWODOWY

Zad. objętych zostanie 60 UP (śr. po 20 os. w 03-05.2018, 04-06.2018 i 05-07.2018), ze względu na zdiagnozowane problemy os. z gr. docelowej (niski poziom dośw. zawod.), a także potrzeby (nabycie dośw. zawod.–84,2%). Ponadto staże zawod. są bardzo efektywną formą wsparcia–aż 77,54% os. kończących staże w 2015 r. w WiM znalazło zatrudnienie [Źródło: 1–jw.]. Celem zad. jest podniesiony poziom dośw. zawod. 60 UP, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Na każdego UP przypadnie 160h/m-c (ON: 140h/m-c) przez 3 m-ce po 5 razy w tyg. przez 8h (ON: 7h). UP odbywać będą staże u pracodawców z ter. WiM.