Profil Uczestnika Projektu

By | 10 października 2017

Projekt skierowany jest do:

  • 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn) niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia.
  • Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego (w powiatach: łęczyńskim, m. Lublin, m. Chełm, m. Zamość)
  • Osób pozostających bez zatrudnienia tj.: biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy, a także bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy sprofilowanych jako należących do III grupy osób oddalonych od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (minimum 50% miejsc zagwarantowano dla osób korzystających z PO PŻ 2014 – 2020)
W szczególności wsparciem zostaną objęte osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z małym doświadczeniem zawodowym.