Profil Uczestnika Projektu

By | 6 października 2017

Projekt skierowany jest do:

  • 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn) niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia,
  • Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: bialski, chełmski, parczewski i włodawski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
  • Osób pozostających bez zatrudnienia, takich jak: biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędu Pracy a także bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy sprofilowanych jako należących do III grupy osób oddalonych od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Osób korzystających z Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) (zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących (minimum 50% miejsc zagwarantowano dla osób korzystających z PO PŻ).