Planowane efekty projektu

przez | 20 września 2017

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób zagrożonych  zwolnieniem i zwolnionych na rynku pracy  Projekt skierowany jest do 102 ( 57 kobiet i 45 mężczyzn) osób zamieszkujących województwo  pomorskie, w tym należących do co najmniej jednej z grup:

– osób  pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę  z przyczyn niedotyczących  pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu – 72 osoby ( 40 kobiet i 32 mężczyzn)

– osób  przewidzianych do zwolnienia- 15 osób ( 9 kobiet i 6 mężczyzn)

– osób zagrożonych zwolnieniem- 15 osób ( 9 kobiet i 6 mężczyzn)

80 % grupy stanowią

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby  powyżej  50 roku życia

– osoby  o niskich kwalifikacjach

Dzięki  założonym  działaniom zatrudnienie uzyska: 57 Uczestników Projektu

Dzięki założonym działaniom kwalifikacje nabędzie 92 Uczestników Projektu