FORMY WSPARCIA

By | 1 września 2017


Obligatoryjnie wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęcie wsparciem z zakresu:

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym Identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – Indywidualne Plany Działania (IPD) obejmują 2 sesje indywidualne po 2,5 godz. zegarowe czyli 5 godz. na UP;
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby obejmuje 3 spotkania indywidualnych po 2 godz. zegarowe w terminach dostosowanych do potrzeb i możliwości Uczestników.
  • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia w trybie 10 spotkań po 6 godzin (razem 60 godz.) poświadczone certyfikatem.
  • Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.