REZULTATY i EFEKTY

By | 1 września 2017


Celem projektu jest zwiększona zdolność do zatrudnienia 84 osób (min.60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (min. 80% tj. 68 osób) oraz biernych zawodowo (16 osób), zamieszkujących w woj. lubelskim w rozumieniu przepisów KC, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 • kobieta (min. 60%),
 • osoba w wieku 50 lat i więcej (min. 25%),
 • osoba z niepełnosprawnościami (min. 5%),
 • osoba długotrwale bezrobotna (min. 60%),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (min. 30%)

i min. 15% osób odchodzących z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup:

 • kobieta,
 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba o niskich kwalifikacjach

W rezultacie min. 68 osób uzyska kwalifikacje, min. 38 osób podejmie zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) oraz min. 6 osób podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu.

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD):

Projekt obejmie wszystkich UP (84 osoby) IPD, zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY

Wszyscy/tkie UP zostaną objęci/te kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami, oczekiwaniami UP i potrzebami lokalnego rynku pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez UP poprzez:

 • rozmowę z UP, zebranie informacji pod kątem poszukiwania odpowiednie oferty pracy (spotkanie 1);
 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców (spotkanie 2,3);
 • analizę kryteriów wyszukiwania ofert pracy (spotkanie 2,3);
 • przygotowanie CV, listu motywacyjnego pod konkretne oferty pracy (spotkanie 2,3).

SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy)

Minimum 80% UP uzyska kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minimum 10% UP zostanie objętych szkoleniami prowadzącymi do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (doświadczenia zawodowego) ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), np. sektora związanego z odnawialnymi źródłami energii, transportem zbiorowym, budownictwem, gospodarka odpadami.

Dla każdego/ej UP (84 osoby) przewidziano 10 spotkań po średnio 6 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna tj. 45 minut, razem 60 godzin) szkolenia w czasie około 2 miesięcy (średnio 4-5 razy w tygodniu).

STAŻE ZAWODOWE – nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

Staże zawodowe będą trwały 3 miesiące w trybie 8 godzin na dobę (40 godz. tygodniowo) oraz 7 godzin na dobę (35 godz. tygodniowo dla UP z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną).

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIA

Projekt zakłada zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na minimalnym poziomie: w przypadku UP nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, dla osób w wieku 50 lat i więcej co najmniej 33%, dla kobiet co najmniej 39%, dla osób z niepełnosprawnościami co najmniej 33%, dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 30%, dla osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 38%.