PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI

By | 1 września 2017


W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 84 osóby (min. 60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, w tym jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo lub osobą odchodzącą z rolnictwa, która jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny zarejestrowanym w PUP/MUP jako osoba bezrobotna prowadzącą indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych i zamierzająca odejść z rolnictwa.

Przynależącą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • kobieta,
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotną,
  • osoba o niskich kwalifikacjach.

Priorytetowo będą traktowane kobiety, dla których zagwarantowano min. 60% miejsc w projekcie, bezrobotnych (min. 80% tj. 68 osób) oraz biernych zawodowo (16 osób).

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału ukończyły 15 rok życia, ale także osoby, które na dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia ukończyły 30 rok życia.

Osoba odchodząca z rolnictwa to rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem/oświadczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu).

Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – dot. młodzieży tj. osób w wieku do 25 lat oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej.

Osoba bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych  są uznawani za osoby bierne. Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,  który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)