Szczegółowy opis ścieżki wsparcia

przez | 10 kwietnia 2017

Szczegółowy opis ścieżki projektu
„Akademia Kwalifikacji”
( zakres wsparcia)

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje(obligatoryjnie dla każdego Uczestnika/czki Projektu):

Indywidualny Plan Działania– Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia- Spotkania indywidualne. Zadanie obejmuje 3 edycje- w każdej średnio 20 osób,6h/1 osobę, średnio 3 spotkania indywidualne po 2h średnio 1x w tygodniu w dogodnym dla Uczestnika/czki Projektu terminie. Zadanie obejmuje m.in.: ustalenie problemu zawodowego; analiza możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego; zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Projekt zakłada objęcie IPD wszystkich Uczestników/czek Projektu. IPD jest efektem pracy doradcy zawodowego oraz Uczestnika/czki Projektu w formie pisemnej, zawierający główny cel zawodowy i rozwojowe alternatywy zawodowe, działania prowadzące do ww. celów oraz terminy ich realizacji. Dokument ten jest przygotowany wraz z Uczestnikiem/czką Projektu i wymaga od niego/niej pełnej akceptacji i deklaracji w realizacji poszczególnych działań.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy– zajęcia grupowe –zadanie obejmuje3 edycje- w każdej po średnio 20 osób, 6h/1 grupę, średnio 3 spotkania grupowe po średnio 2h średnio 1x w tygodniu. Zadanie obejmuje naukę aktywnego poszukiwania pracy(zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), w tym m.in.: przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych(CV i list motywacyjny);metody i strategia aktywnego poszukiwania pracy(analiza ogłoszeń internetowych i prasowych); przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej(najczęstsze pytania, błędy podczas rozmowy); autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej; asertywność, umiejętność wyrażania siebie; budowanie pozytywnej samooceny; metody motywowania. W trakcie zajęć będą wykorzystywane m.in. następujące metody pracy: wykład, prezentacje; burza mózgów; praca grupowa; odgrywanie ról, gry, symulacje. Na początku i na końcu zajęć Uczestnik/czka Projektu wypełnią ankietę.

Szkolenia zawodowe– zadanie obejmuje szkolenia zawodowe zamknięte prowadzone do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie w zawodzie wybranym w IPD. Do wyboru każdy z uczestników będzie miał jedno szkolenie z następujących zakresów tematycznych:

1) Specjalista ds. opieki nad osobami starszymi i zależnymi– program zajęć obejmuje m.in.: pielęgnację osoby starszej; podstawy żywienia; organizacja czasu wolnego; pierwszą pomoc.
2) Specjalista ds. transportu i spedycji– tematyka obejmie m.in.: zarządzanie łańcuchem dostaw i flotą transportową; rynek usług logistycznych i spedytorskich; dokumentacja spedytorska.
3) Przedstawiciel handlowy– program zajęć: sporządzanie oferty handlowej; negocjacje biznesowe; budowanie trwałych relacji klientami; analiza i rozwiązywanie sytuacji trudnych
4) Magazynier– tematyka zajęć: podstawy towaroznawstwa; dokumentacja handlowa; gospodarka magazynowa.
Szkolenie obejmuje 3 edycje po średnio 20 osób, 90h/1grupę, średnio 15 spotkań grupowych po średnio 6h, średnio 3x w tygodniu. Uczestnicy/czki Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe. Na początku i końcu zajęć będą testy wiedzy. Pozytywne zaliczenie testu + minimum 80 % obecności na zajęciach jest podstawą do wydania Uczestnikowi/czce Projektu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i możliwością uzyskania certyfikatu.

Staże zawodowe – dla 60 Uczestników Projektu. 3 edycje po średnio 20 osób.
Zadanie obejmuje nabywanie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności wykonywania zawodu przez 3-miesięczny staż(max.40h/tydzień, max.8h/dziennie); osoby niepełnosprawne:max.35h/tydzień, max7h/dziennie). Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy.

Pośrednictwo pracy– zadanie obejmuje 3 edycje- w każdej po średnio 20 osób, 6h/1 Uczestnika/czkę Projektu, śr. 6 spotkań indywidualnych po śr.1h w dogodnych dla Uczestnika/czkę Projektu terminie. Forma wsparcia obejmująca kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, w tym m.in.: zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich.