Opis ścieżki projektu

przez | 7 kwietnia 2017

Szczegółowy opis ścieżki projektu
“Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan”
(zakres wsparcia)

a)obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęcie wsparciem z zakresu:

 •  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO –SPOŁECZNE
  Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w czterech dwugodzinnych spotkaniach z psychologiem (śr. 1 w miesiącu) . Łącznie 8h/UP.
  Poradnictwo psychospołeczne realizowane będzie w dziesięcioosobowych grupach. Każda z grup weźmie udział w czterech trzygodzinnych spotkaniach (śr. 1 w miesiącu). Łącznie 12h/gr.
 •  PORADNICTWO ZAWODOWE
  Poradnictwo zawodowe realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w trzech dwugodzinnych spotkaniach. Łącznie 6h/UP.
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
  Tematyka szkoleń zostanie wybrana na etapie realizacji projektu. Każdy Uczestnik projektu weźmie udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym dopasowanym podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą w zad. 1 i zad.2 do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego UP i zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.
  Szkolenia zawodowe będą realizowane w sześciu dziesięcioosobowych grupach, każde szkolenie może trwać maksymalnie 90 h=15 spotkań x6h (średnio 3 razy w tygodniu).
  Warunkiem zakończenia zadania jest udział w min. 80% frekwencji na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego.

b) Na kolejne etapy ścieżki wsparcia Uczestnicy Projektu idą zgodnie z diagnozą wystawioną przez doradcę po zadaniu drugim. Uczestnik Projektu może zakończyć udział w projekcie na po szkoleniu zawodowym bądź zostać skierowany na kolejne etapy wsparcia – staż i/lub pośrednictwo pracy:

 • STAŻE ZAWODOWE
  W czteromiesięcznych stażach zawodowych weźmie udział 50% UP, tj. 30 osób u których doradca zawodowy zdiagnozuje niewystarczające doświadczenie zawodowe. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest pozytywne zakończenie udziału w szkoleniu zawodowym. Staże będą powiązane ze szkoleniem, w którym uczestniczył UP.
  Wymiar czasowy stażu – maks. 40h/tydzień, 8h/dzień. Dla osób niepełnosprawnych posiadających odpowiednie orzeczenie istnieje możliwość odbywania stażu w skróconym czasie pracy – maks. 35h/tydzień, 7h dzień.
 • POŚREDNICTWO PRACY
  W zadaniu pośrednictwa pracy weźmie udział 50% Uczestników Projektu, tj. 30 osób u których zidentyfikowano trudności w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. Każdy uczestnik skierowany na tę formę wsparcia weźmie udział w sześciu godzinnych indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.