Rekrutacja

przez | 15 lutego 2017


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego woj. lubelskiego w sposób bezpośredni, otwarty i ciągły, w terminie II.2017-XI.2017, do momentu zrekrutowania łącznie 12 grup śr.12 osobowych.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektyokcjo.pl oraz w siedzibie Biura Projektu. W razie konieczności dokumenty zgłoszeniowe będą wysyłane pocztą/mailowo do kandydata na Uczestnika Projektu wykazującego chęć udziału w projekcie.

W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzą:

  • Ankieta zgłoszeniowa – Formularz Rekrutacyjny,
  • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie,
  • Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób niepełnosprawnych)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kandydat na Uczestnika Projektu w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Projektu.

Rekrutacja będzie 3 etapowa:

ETAP I – ocena formalna złożonych dokumentów: ocenie podlegają dokumenty kompletne, wypełnione

Prawidłowo, podpisane, z dołączonymi załącznikami ( orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób, których one dotyczą). W przypadku braku kompletu dokumentów, brakujących informacji lub załączników kandydaci na Uczestników Projektu zostaną wezwani jednorazowo do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniająca wymogi formalne osiągnie 120%UP, o czym Projektodawca poinformuje na stronie internetowej Projektu.

ETAP II – przeprowadzenie przez doradcę zawodowego analizy umiejętności, predyspozycji i potrzeb zawodowych w formie testu kompetencji i wywiadu bezpośredniego z Uczestnikami Projektu. Doradca zawodowy wystawi odrębną opinię dla każdego UP z uzasadnieniem doboru form wsparcia.

ETAP III – po otrzymaniu opinii od Doradcy zawodowego odbędą się obrady Komisji Rekrutacyjnej w składzie: Kierownik Projektu, Specjalista ds. organizacyjnych oraz Doradca zawodowy, podzielone na dwa etapy:

Spotkania Komisji Rekrutacyjnej z potencjalnymi Uczestnikami Projektu w celu oceny:

-motywacji Uczestnika do nabycia /aktualizacji kwalifikacji zawodowych (ocena: 0-10 pkt.,0-brak motywacji),

-umiejętności (m.in. poziom wykształcenia: priorytetowo traktowane będą osoby posiadające wykształcenie na poziomie maks. ISCED3, ocena: 0-5 pkt.,policealne+2 pkt;średnie+3 pkt; zasadnicze zawod.+4 pkt; gimnazjalne i poniżej+5 pkt.);

-doświadczenia zawodowego (priorytetowo traktowane będą osoby wykazujące brak doświadczenia) ocena 0-10 pkt.,10 pkt.-brak doświadczenia.

Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Uwzględniając zasadę równości szans płci i niedyskryminacji dodatkowe punkty Komisja Rekrutacyjna przyzna: kobietom, osobom niepełnosprawnym. Priorytetowo traktowane będą również osoby z najniższym dochodem brutto na osobę w rodzinie (ocena punktowa 0-2 pkt.,2 pkt.-dochód najniższy).

Odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, przygotowanie protokołów podsumowujących proces rekrutacji

z listami podstawowymi oraz listami rezerwowymi osób zakwalifikowanych do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są potwierdzić na stosownym oświadczeniu dostarczonym przez Organizatora Projektu spełnienie kryteriów grupy docelowej/kwalifikowalności do udziału w projekcie, a staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Utworzona zostanie lista rezerwowa(+20% Uczestników Projektu), która będzie mogła być wykorzystana w sytuacji rezygnacji osoby z listy podstawowej (kolejność wg liczby punktów). W sytuacji takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Wyniki będą rozpatrywane oddzielnie dla grupy kobiet i mężczyzn.

O wynikach procesu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane listownie/mailowo.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.