Profil Uczestnika Projektu

By | 15 lutego 2017


W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 144 osób młodych w wieku 15-29 lat[1] (79 Kobiet i 65 Mężczyzn),w tym niepełnosprawnych[2], bez pracy (bezrobotnych, biernych zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu[3] i szkoleniu[4], tzw. młodzież NEET[5], z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP[6], zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Priorytetowo będą traktowane kobiety, dla których zagwarantowano min. 55% miejsc w projekcie, osoby z niepełnosprawnościami (30%) osoby o niskich kwalifikacjach, nie posiadające doświadczenia zawodowego oraz posiadające najniższy dochód brutto na os. w rodzinie.

Status kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy:

  • osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy[8] (w tym: osoba długotrwale bezrobotna[9]),
  • osoba bierna zawodowo[10].

[1] ) Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału ukończyły 15 rok życia, ale także osoby, które na dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia nie ukończyły 30 rok życia.

[2] W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

[3] Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

[4] Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowych ze środków publicznych

[5] Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

[6] Grupę docelową dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP Programu Wiedza Edukacja Rozwój stanowi:

– młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)ze szczególnym uwzględnieniem:  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej , matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki , osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

[8] Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu).

[9] Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – dot. młodzieży tj. osób w wieku do 25 lat oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej.

[10] Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych  są uznawani za osoby bierne. Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,  który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)