DOKUMENTY REKRUTACYJNE

By | 7 października 2016

xzxczxcz

Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych 20.10.2016-30.11.2016.

Regulamin rekrutacji

 

Formularz rekrutacyjny  – wersja pdf.

Formularz rekrutacyjny – wersja doc. 

(Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wersji edytowalnych dokumentów)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

(Deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisywana będzie na pierwszych zajęciach)

Oświadczenie o przynależności grupy docelowej

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

 

Dokumenty do wglądu „Twoja firma-Twój sukces!”

Karta Oceny formularza rekrutacyjnego

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych

 

Dodatkowo:

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości – AKTUALIZACJA z dn. 07.02.2017r.

Wzór biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy

Wzór biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy – wersja edytowalna

(Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wersji edytowalnych dokumentów)

+ Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik do Biznesplanu) NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z BIZNESPLANEM

Wzór karta oceny biznesplanu

Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego

Harmonogram rzeczowo-finansowego zal 1 do umowy na otrzymanie środków

Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku