AKTUALNOŚCI

By | 27 września 2016

xzxczxcz

21-02-2018r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się pytania odnoszące się do zwrotu zabezpieczeń do podpisanych umów o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego przypominamy:

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości §5 pkt. 4:

„Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek uczestnika po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego i pomostowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych.”

oraz zgodnie z Umową o przyznanie wsparcia finansowego §3 pkt. 3:

„Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawia się do czasu zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję pośredniczącą II stopnia”

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny

Zespół projektu

 

10.01.2018r

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy spotkania indywidualne (V TURA) w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

http://projektyokcjo.pl/harmonogram-wsparcie-pomostowe-szkoleniowo-doradcze/

Zespół projektu.

10-11-2017r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy spotkania indywidualne (IV TURA) w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Zespół Projektu

HARMONOGRAM – WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

 

 

11-10-2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż IV TURA spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego  odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Zespół Projektu

04.09.2017 r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy spotkania indywidualne (III TURA) w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Zespół Projektu

HARMONOGRAM – WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

09-08-2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż III TURA spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego ze względu na okres wakacyjny odbędzie się w wrześniu 2017 r.

Zespół Projektu

 

03-07-2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż III TURA spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego odbędzie się w sierpniu 2017 r.

Zespół Projektu

 

14.06.2017r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy spotkania indywidualne (II TURA) w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Zespół Projektu

 

HARMONOGRAM – WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

 

06-06-2017r.

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, informujemy iż minął okres wydatkowania otrzymanej dotacji.

Przypominamy, iż zgodnie z umową o przyznanie wsparcia finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania, istnieje obowiązek rozliczenia poniesionych zakupów inwestycyjnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Zespół Projektu

 

23-05-2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie Biura Projektu:

ul. Słowackiego 19,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

T:  519 304 874

Zespół Projektu

 

15-05-2017r.

Szanowni Państwo,

 

w czerwcu ruszamy z II Turą spotkań indywidualnych. Skontaktujemy się z każdym z Państwa w celu ustalenia dnia i godziny spotkania z doradcą.

Przypominamy również o zakupach dotacyjnych, termin inwestycji mija zgodnie z datą umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Zespół projektu

 

13-04-2017r.

życzenia dla UP

 

11-04-2017r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy spotkania indywidualne w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

HARMONOGRAM – WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Zespół Projektu

27-03-2017r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy spotkania grupowe w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

W kwietniu 2017r. zrealizujemy I turę spotkań indywidualnych.

Zespół Projektu

 

 

06.03.2017r.

Szanowi Państwo,

w zakładce DOKUMENTY – ROZLICZENIE DOTACJI I WSPARCIE POMOSTOWEGO zamieściliśmy niezbędne informacje dla Państwa dot. wydatkowania oraz rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Zespół Projektu

 

24-02-2017r

Szanowni Państwo,

w związku z rezygnacją kolejnego Uczestnika Projektu, przedstawiamy zaktualizowaną ostateczną listę rankingową listę rankingową.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Zespół Projektu

16-02-2017r.

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy, aby do składanych wniosków dołączyć dane bankowe tj. dokument, na którym widnieje imię i nazwisko, nazwa banku i numer konta, może być to: pierwsza strona umowy z bankiem, potwierdzenie otwarcia rachunku, albo zrzut z konta internetowego przesłany na maila: twojafirma@okcjo.com.pl

14-02-2017r.

ZABEZPIECZENIE UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (WAŻNE)

Z Uczestnikami, którzy złożą komplet powyższych dokumentów zostanie podpisana umowa o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. W dniu podpisania umowy są Państwo zobligowani do złożenia zabezpieczenia.

Formami zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umów o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, mogą być:

 1. poręczenie według prawa cywilnego,
 2. weksel własny,
 3. gwarancja bankowa (150% wartości wsparcia łącznie (finansowe oraz finansowo pomostowe)
 4. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 5. zastaw na prawach lub rzeczach,
 6. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. (150% wartości wsparcia łącznie (finansowe oraz finansowo pomostowe)

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 • oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, albo
 • oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).

Zabezpieczenie punktów 1,2,3,5,6 należy wnieść w sposób prawidłowy (tj. zgodnie z przepisami prawa) na własnych dokumentach – wszystkie poza wekslem z poręczeniem wekslowym

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W dniu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenia działalności gospodarczej każdy Uczestnik zobligowany jest do podpisania weksla in blanco. W przypadku, gdy Uczestnik jest w związku małżeńskim, dodatkowo składa oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie przez niego zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz o zgodzie na wystawienie weksla (wzór). Jeśli pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa, należy złożyć odpowiednie oświadczenie (wzór) oraz dołączyć dokument poświadczający to (ksero za zgodność). Jeżeli Uczestnik nie jest w związku małżeńskim dołącza oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (wzór).

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia, przy której wymagani są poręczyciele (zabezpieczenia z punktów 1, 4) jako formy zabezpieczenia umowy o dofinansowanie, muszą oni spełniać następujące warunki:

 1. Jeżeli poręczycielem jest jedna osoba: osoba fizyczna niebędąca małżonkiem Uczestnika projektu (do wyboru):

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lutego 2018r. osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej – 3500 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 3500 zł brutto średnio miesięcznie w skali roku 2016 (w przypadku niezamknięcia roku 2016, dochody w roku 2015.)

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej 3500 zł brutto/miesięcznie.

– rolnik, osiągający dochody w wysokości powyżej lub równej 3500 zł brutto/miesięcznie.

 1. Jeżeli poręczycielem są dwie osoby (żadna z osób nie może być małżonkiem poręczyciela),

każda z tych osób:

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lutego 2018r. osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 2000 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 4000 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 2000 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 4000 zł brutto/miesięcznie.

– rolnik, osiągający dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 2000 zł brutto/miesięcznie. . Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 4000 zł brutto/miesięcznie.

DODATKOWO:

Każdy poręczyciel/małżonek poręczyciela musi dostarczyć dodatkowo oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań (wzór).

Każdy poręczyciel musi dostarczyć zaświadczenie potwierdzające dochody (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące).

W przypadku gdy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo dostarcza zaświadczenie o braku zaległości z ZUS i US nie starsze niż 3 miesiące przed dniem poręczenia (+ sprawozdanie finansowe/PIT)

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO i POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Wypełnia i podpisuje poręczyciel/ poręczyciele oraz jeśli dotyczy współmałżonek poręczyciela/ poręczycieli:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody poręczyciela/ poręczycieli (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące);
 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu poręczyciela ze składkami ZUS oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu poręczyciela w podatkach;
 1. Oświadczenie poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych
 1. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z poręczenia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

W dniu podpisania umowy każdy poręczyciel musi stawić się osobiście razem z Uczestnikiem Projektu do podpisania weksla in blanco. Małżonkowie Uczestników i poręczycieli nie muszą uczestniczyć osobiście w podpisaniu umowy, niemniej jednak należy dostarczyć ich zgodę podpisaną na piśmie zgodnie z wzorem powyższych dokumentów.

Poręczycielem nie może być małżonek, ale dopuszczalne jest aby były to dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina bądź dowolna osoba, która spełnia kryteria określone dla poręczycieli.


14-02-2017r.

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów wpłynęło 5 odwołań, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 13.02.2017r. Ponadto, wpłynęła 1 rezygnacja z dalszego udziału w projekcie.

W związku z powyższym przedstawiamy ostateczną listę rankingową:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną oraz nie podlega dalszej procedurze odwoławczej!

UWAGA! Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosek o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego należy złożyć do Biura Projektu osobiście, bądź drogą pocztową (poleconym, za potwierdzeniem odbioru).

BIURO PROJEKTU: Krakowska 26, 27-600 Sandomierz

Po ostatecznym zamknięciu listy Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, osoby których biznesplan został pozytywnie oceniony przez KOW oraz zarekomendowany do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem działalności o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rekrutacji.

W terminie niezwłocznym od poinformowania Państwa o zarekomendowaniu do dofinansowania, jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia do Beneficjenta wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, a także pomostowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

Do wniosku (załącznik nr 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik Projektu jest zobligowany do dostarczenia następujących dokumentów:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • kopię nadania numeru REGON,
 • kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,
 • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 • zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (Zal. 8 załącznik nr 8 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydanych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem. Harmonogram musi być podpisany odręcznie.

(Wydatki są kwalifikowane o ile są zgodne z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz biznesplanem!)

Beneficjent przyznaje uczestnikom projektu, którzy złożyli poprawne wnioski o udzielenie wsparcia oraz wymagane dokumenty, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Przekazanie środków finansowych na wskazane przez uczestników konta (firmowe) następuje po podpisaniu umowy o przyznanie wsparcia finansowego i złożeniu odpowiedniego zabezpieczenia.

Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej zostanie wydane w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

WSPARCIE POMOSTOWE:

Wsparcie pomostowe może być wypłacane przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Dokumenty wymienione powyżej (załączniki do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego) stanowią jednocześnie załączniki do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o wniosek uczestnika projektu (załącznik nr 4 Regulaminu do przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) złożony u Beneficjenta.

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku należy załączyć dodatkowo oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego może zostać złożony wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego bądź w terminie późniejszym, jednak nie później niż w terminie 5 dni od chwili podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego.


 

03-02-2017r.

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem przez nas potwierdzeń odbioru przez Państwa informacji listownej tzw. “zwrotek” o wynikach oceny Komisji Oceny Wniosków, informujemy iż z dniem dzisiejszym mija termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów.

Po 14 lutego 2017r. zostanie dokonane ostateczne zamknięcie listy Uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego.

Zespół Projektu

30-01-2017r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż wnioski o ponowne rozpatrzenie biznesplanu zostaną rozpatrzone przez Komisję Oceny Wniosków dopiero PO otrzymaniu przez Państwa informacji listownej, a co za tym idzie otrzymania przez nas “zwrotek” potwierdzających odbiór.

Prosimy o cierpliwość.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o przebiegu procedury odwoławczej.

Zespół Projektu
20-01-2017r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż wszyscy Uczestnicy Projektu złożyli biznesplany w wyznaczonym terminie.

Liczba osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wynosi 60. Wszystkie biznesplany przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

45 osób z największą liczbą punktów zostaje WSTĘPNIE zarekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczych.

Pozostałe 15 osób znajduje się na liście rezerwowej.

Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

Zgodnie z regulaminem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 1 punkt 16. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

Powtórna ocena biznesplanu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej!

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu i rozpatrzeniu rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.

Ostateczna lista rankingowa Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu: http://projektyokcjo.pl/. Następnie będą Państwo zobligowani do zarejestrowania działalności gospodarczej. Kolejnym etapem będzie obowiązek przesłania do Biura Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) oraz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające założenie własnej działalności gospodarczej (§ 1 p.22 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

18-01-2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wstępna lista rankingowa zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej w piątek 20-01-2017r.

Zespół Projektu

22-12.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż biznesplany należy składać w terminie do 05.01.2016 r. w biurze projektu do godz. 14.00. Dokumenty jakie należny złożyć:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności firmy przedsiębiorczości (Zał. 1 do Regulaminu przyznania środków finansowych)
 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik do Biznesplanu)

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Projektu.

T: 519 304 874

07-12-2016r

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się lista osób, które w ramach projektu “Twoja firma-Twój sukces!” RSPW.10.04.01-26-0008/16:

 • zostały zakwalifikowane do Projektu,
 • zajęły miejsce na liście osób rezerwowych,
 • nie uzyskały min. 60 punktów łącznie oraz/lub min. 42 punktów przy ocenie II części formularza rekrutacyjnego,
 • nie przeszły oceny formalnej.

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

“TWOJA FIRMA-TWÓJ SUKCES!”

RPSW.10.04.01- 26-0008/16

LISTA RANKINGOWA

 

25-11-2016r.

Informacja o wybranym wykonawcy dot. procedury rozeznania rynku z dn. 17.11.2016r.:

Rozstrzygnięte

Hubert Durlik
data wpłynięcia: 23-11-2016r.

23-11-2016r.

Informacja o wybranym wykonawcy dot. procedury rozeznania rynku z dn. 15.11.2016r.:

Rozstrzygnięte

Monika Kozakiewicz
data wpłynięcia: 22-11-2016r.

22-11-2016r.

Informacja o wybranym wykonawcy dot. procedury rozeznania rynku z dn. 14.11.2016r.:

Rozstrzygnięte

Iwona Szostak
data wpłynięcia: 21-11-2016r.

21-11-2016r.

Informacja o wybranym wykonawcy dot. procedury rozeznania rynku z dn. 10.11.2016r.:

Rozstrzygnięte

Hubert Durlik
data wpłynięcia: 18-11-2016r.

17-11-2016r.

W związku z realizacją projektu „Twoja firma – Twój sukces!” RPSW 10.04.01-26-008/16 firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na doradcę zawodowego w miejscowości Kielce.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Twoja firma-Twój sukces!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy – Kielce

Zapraszamy do składania ofert!

 

15-11-2016r.

W związku z realizacją projektu „Twoja firma – Twój sukces!” RPSW 10.04.01-26-008/16 firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na doradcę zawodowego w miejscowości Opatów.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Twoja firma-Twój sukces!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

 

Rozeznanie rynku – doradca-zawodowy – Opatów

Zapraszamy do składania ofert!

14-11-2016r.

W związku z realizacją projektu „Twoja firma – Twój sukces!” RPSW 10.04.01-26-008/16 firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na doradcę zawodowego w miejscowości Maleniec.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Twoja firma-Twój sukces!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

 

Rozeznanie rynku – doradca-zawodowy – Maleniec

Zapraszamy do składania ofert!

 

10-11-2016r.

W związku z realizacją projektu „Twoja firma – Twój sukces!” RPSW 10.04.01-26-0008/16 firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na doradcę zawodowego w miejscowości Kielce.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Twoja firma-Twój sukces!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy – Kielce

Zapraszamy do składania ofert!

 

02-11-2016r.

Zapraszamy do udziału w projekcie “Twoja firma-Twój sukces!”

KONTAKT

+48 519 304 874

twojafirma@okcjo.com.pl

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY :

Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe)

ZAKRES: zasady tworzenia biznesplanów, konsultacje indywidualne tworzonych biznesplanów.

Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych)

ZAKRES: charakterystyka firmy, marketing-mix, analiza otoczenia firmy, plan przygotowań, plan działań, narzędzia zarządzania.

Szkolenie: „ABC Przedsiębiorczości” (30 godzin szkoleniowych)

ZAKRES: zakładanie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania (podatek dochodowy),podatek VAT,ZUS – obowiązkowe ubezpieczenia, marketing w przedsiębiorstwie, biznesplan – podstawa działania, analiza SWOT, podstawy Prawa Pracy, źródła finansowania działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23 000zł

Wsparcie pomostowe doradczo szkoleniowe (5 indywidualnych spotkań, raz w miesiącu po 2 h szkoleniowe, łącznie 10 godzin szkoleniowych, oraz 2 grupowe spotkanie po 6 h, łącznie 12 godzin szkoleniowych)

Wsparcie pomostowe – finansowe przez okres 6 miesięcy po max 1200zł miesięcznie

 

Informacje dotyczące grup docelowych znajdziesz tutaj:

Twoja firma – Twój sukces!

26-10-2016r.

Marzysz o własnej działalności ? Nie czekaj!

Weź udział w projekcie “Twoja firma-Twój sukces!”

Kogo szukamy?

 1. OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
 2. OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • długotrwale bezrobotne
 • osoby niskowykwalifikowane

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW!

Jeśli jesteś właścicielem/ posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów przeliczeniowych lub współmałżonkiem, domownikiem, który nie podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 hektary przeliczeniowe, możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna!

 

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszego projektu

519 304 874

twojafirma@okcjo.com.pl

 

14-10-2016r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie ” Twoja firma-Twój sukces!”

Twoja firma - Twój sukces!


 

 

07-10-2016r.

Informujemy, że od dnia 07.10.2016r. udostępnione zostaną dokumenty rekrutacyjne w zakładce

DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać dokumenty w terminie 20.10.2016-30.11.2016.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ, ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO PROJEKTU:

Dla bezrobotnych:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu „Twoja firma-Twój sukces!”
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa (podpisanie na pierwszych zajęciach)
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego, w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy

5. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem
6. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Dla poszukujących pracy:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa (podpisanie na pierwszych zajęciach)
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby poszukującej pracy

5. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem
6. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Dla biernych zawodowo:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa (podpisanie na pierwszych zajęciach

4. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem
5. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Dla osób planujących odejść z rolnictwa, mających gospodarstwa rolne nieprzekraczające 2 ha przeliczeniowych, planujących odejść z rolnictwa:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa (podpisanie na pierwszych zajęciach)
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego

5. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem
6. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

DODATKOWO: Oświadczenie o udziale w jednym projekcie.

Formularz rekrutacyjny oraz inne dokumenty należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełniony odręcznie z czytelnym podpisem Kandydata do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres biura projektu

Biuro Projektu „Twoja firma-Twój sukces!”
ul. Krakowska 26
27-600 Sandomierz

tel. 519 304 874

 


 

27-09-2016r.
Informujemy, że od dnia 01.09.2016r. rozpoczęliśmy na terenie województwa świętokrzyskiego realizację projektu ,,Twoja firma-Twój sukces!”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.