FORMY WSPARCIA

By | 28 czerwca 2016

Każdy uczestnik/czka projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • Indywidualne Plany Działań
  – Uczestnicy/czki wezmą udział w 3 indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w łącznym wymiarze 6 godz. zegarowych.
  – Podczas spotkań doradca zawodowy dokona analizy sytuacji uczestnika/czki (jego statusu na rynku pracy, zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych).
  – W rezultacie spotkań dla każdego/ej uczestnika/czki zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, który będzie zawierał, m.in. działania możliwe do zastosowania w projekcie oraz działania planowane do samodzielnej realizacji przez uczestnika/czkę w celu poszukiwania pracy i poprawy jego/jej sytuacji na rynku pracy.
 • Pośrednictwo pracy:
  – Uczestnicy/czki wezmą udział łącznie w 8 godz. zegarowych pośrednictwa pracy, realizowanego w formie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy.
  – Celem pośrednictwa pracy jest pomoc uczestnikowi/czce w znalezieniu zatrudnienia, zgodnego z jego/jej kwalifikacjami, m.in. poprzez zbieranie i przedstawianie dostępnych informacji o ofertach pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Szkolenia zawodowe:
  Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej
  Specjalista ds. energetycznego wykorzystania biomasy
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematyki szkoleń, zależnie od predyspozycji, wykształcenia i potrzeb uczestników/czek oraz możliwości zatrudnienia w regionie.
  Szkolenia będą realizowane w dni robocze, średnio 4 razy w tygodniu, 8 godz. dydaktycznych dziennie, w łącznym wymiarze 96 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 minut) dla 1 grupy szkoleniowej.  Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po którym uczestnicy/czki projektu otrzymają certyfikat VCC, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania określonych zadań i czynności zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę (egzamin teoretyczny i praktyczny).
 • Staże zawodowe:
  – Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, w których brał udział uczestnik/czka.
  – Czas trwania stażu: 3 miesiące kalendarzowe.
  – Staże zawodowe będą realizowane w oparciu o programy stażu konsultowane z pracodawcami i opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika/czki  z uwzględnieniem jego potrzeb i potencjału, w tym predyspozycji psychofizycznych  i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.
  – Po zakończeniu stażu uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia o odbyciu staży.