Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych

By | 19 kwietnia 2016

gora_czas_na_zmiany

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 24.05.2016 r. na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych,coachingu wspierania równowagi praca-rodzina

Pytanie nr 1.
czy w ramach usługi poradnictwa psychologicznego, grupowych warsztatów kompetencji społecznych/życiowych oraz coachingu wspierania równowagi praca-rodzina gwarantują Państwo salę niezbędną do prowadzenia
w/w usług w miejscowości Radomsko?

Odpowiedź:
Tak, gwarantujemy sale niezbędne do prowadzenia w/w usług w miejscowości
Radomsko.

Pytanie nr 2.
wskazują Państwo czas realizacji w/w usług 06.2016-07.2016, czy w tej sytuacji mam liczyć dwa miesiące pracy? Doprecyzowanie tej kwestii jest dla mnie istotne w związku z ograniczeniami godzinowymi wskazanymi w realizacji usług ze środków UE – 276 godz./m-c.

Odpowiedź:
Planowany okres realizacji w/w usług to 06.2016 r. – 07.2016 r. jednak zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Wsparcie w ramach projektu rozpoczniemy od Poradnictwa psychologicznego kolejno będą
Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych a następnie Coaching wspierania równowagi praca-rodzina. Chcemy w jak najkrótszym czasie przeprowadzić w/w szkolenia dlatego też poszukujemy co najmniej 3 psychologów i/lub coachów gotowych przeprowadzić wskazane zajęcia. Z uwagi na łączną liczbę godzin usług Zamawiający wymaga składania ofert częściowych. W przypadku zajęć indywidualnych Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na zrealizowanie usługi dla wybranej przez siebie liczby osób. W przypadku zajęć grupowych Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na zrealizowanie usługi dla wybranej przez siebie liczby grup. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pytanie nr 3.
kryterium doświadczenie – wskazują Państwo, że będziecie liczyć łączną liczbę godzin szkoleniowych poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych oraz coachingu wspierania równowagi praca-rodzina. Zakładając, że złożę jedynie ofertę na część dotyczącą coachingu mam wykazać tylko godziny związane z coachingiem czy również mogę wskazać poradnictwo psychologiczne i warsztaty, bo takie doświadczenie również posiadam.

Odpowiedź:
Zakładając, że mimo iż będzie Pani składać swoją ofertę jedynie na prowadzenie coachingu powinna Pani także wypełnić załącznik nr 1 część a) Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego i warsztatów kompetencji społecznych/ życiowych jeśli posiada Pani takie doświadczenie. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz coachingu dla samotnych rodziców lub usług równoważnych zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi doradczo-szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz coachingu dla samotnych rodziców. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych w ww. zakresie wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1: Doświadczenie wykonawcy”, którą dołącza do oferty. Maksymalne oceniane przez Zamawiającego łączne doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych wynosi 1200 godzin szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 4
czy poza wypełnionym załącznikiem nr 1 dotyczącym doświadczenia wskazującym precyzyjnie liczbę godzin mam również dołączyć referencje lub inne dokumenty wskazujące na zrealizowanie usług wskazanych w załączniku?

Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 2-letniego doświadczenia zawodowego i rocznego doświadczenia jako coach (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.).

Pytanie nr 5
Mamy pytanie odnośnie formy wynagrodzenia. Czy jest konieczność, aby wykonawca zatrudnieniony został na umowę zlecenie, czy też może wystawić fakturę VAT? Jeśli ma to być umowa zlecenie to rozumiemy, że podajemy stawkę brutto.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. Wykonawca podaje proponowaną cenę brutto (obejmującą również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) jednej godziny. Istnieje możliwość zawarcia umowy zlecenia na jednoosobową działalność gospodarczą i w takim przypadku formą rozliczenia będzie faktura VAT, a w przypadku osób fizycznych- rachunek do umowy zlecenia.

Pytanie nr 6
A co w przypadku spółki z o.o.? Umowa zlecenie wraz ze wszystkimi składkami podwaja stawkę. Chcemy delegować stałe osoby do wykonywania tego zlecenia (możemy wypisać takie oświadczenie), ale regulować kwestie finansowe fakturą VAT.

Odpowiedź:
zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.
W związku z tym umowa może zostać podpisana z osobą fizyczną lub firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza).

 


 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 14.04.2016 r. na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych,coachingu wspierania równowagi praca-rodzina

Pytanie nr 1.

Uprzejmie proszę o odpowiedz czy w przedmiotowym zapytaniu ofertę może złożyć firma prowadzona przez osobę fizyczną, ponieważ deklarujecie Państwo zawarcie umowy zlecenia, czy nie wystarczy po prostu umowa cywilna?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, że zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym  Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną i może zostać podpisana z firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza).

 

Pytanie nr 2.

Proszę o udzielenie informacji czy do procedury wyboru Psychologa, Coach’a w ramach projektu “Czas zmian! nr RPLD.09.01.01-10-A012/15 może przystąpić firma czy jedynie osoba fizyczna

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, że zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. W związku z powyższym umowa może zostać podpisana z firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza).