Dokumenty rekrutacyjne- do pobrania

przez | 22 lutego 2016

logotypy-stopka-gora

Szanowni Państwo poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany dot. wysokości wsparcia pomostowego tj. przyznania wsparcia pomostowego dla wszystkich UP, którzy otrzymali wsparcie oraz terminu rozliczanie wsparcia pomostowego tj. do 10-go dnia każdego miesiąca. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości- zmiana dot. wsparcia pomostowego


 

Uwaga Uwaga!!!
Ważna informacja dla osób bezrobotnych składających dokumenty do projektu.

Zespół projektu prosi aby do dokumentów rekrutacyjnych oprócz zaświadczenia z Urzędu Pracy dołączali Państwo Indywidualny Plan Działania otrzymany przy ustalaniu profilu pomocy. W celu ustalenia do jakiego profilu zostali Państwo zakwalifikowani. Dopuszczamy również zaświadczenia z dopisaną informacją przez Doradcę Zawodowego z informacją do jakiego profilu pomocy zostali Państwo zakwalifikowani. Osoby, które już złożyły dokumenty, będą proszone indywidualnie o dostarczenie dokumentu potwierdzającego profil pomocy, do którego zostali Państwo zakwalifikowani.


 

Termin przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych 08.03.2016-31.03.2016

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Biuro projektu “Wszystko w Twoich rękach!”
ul. Osiedle Słoneczne 14 pasaż górny
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Wszystko w Twoich rękach!” jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego na wzorze załączonym poniżej i dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w  Regulaminie do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji – po zmianach- akceptacja 14.04.2016 r.

Formularz rekrutacyjny wersja word
Formularz rekrutacyjny wersja pdf

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Wszystko w Twoich rękach!”

Dokumenty do wglądu, związane z realizacją projektu “Wszystko w Twoich rękach!”

Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Umowa doradczo-szkoleniowa przy przystąpieniu do projektu

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór Biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy
Wzór Biznesplan w wersji edytowalnej word
Wzór Karty oceny biznesplanu
Wzór Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości
Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego– wersja edytowalna world
Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego– wersja edytowalna world
Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego
Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego
Wzór oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego