Aktualności

przez | 22 lutego 2016

logotypy-stopka-gora

24.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się pytania odnoszące się do zwrotu zabezpieczeń (weksli), poniżej zamieszczone zostają informacje na ten temat.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie wsparcia finansowego §3 pkt. 3 Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek uczestnika po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych oraz zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Każdy Uczestnik zostanie poinformowany kiedy i w jaki sposób będzie mógł odebrać weksel. Na odbiór Uczestnik Projektu musi stawić się osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zwrot weksli planowany jest na sierpień/wrzesień.

 

28.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona ostatnia, VI tura spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego doradczo-szkoleniowego.

 

 

17.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na zbliżający się koniec projektu informujemy o zbliżających się kontrolach. Wybrane osoby zostaną powiadomione o kontroli w odpowiednim czasie. Przypominamy o przygotowaniu wszystkich przedmiotów zakupionych z otrzymanej dotacji.

 

 

24.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dla grupy ze Stąporkowa nastąpiła zmiana miejsca zajęć. Najbliższe zajęcia odbędą się pod adresem ul. Józefa Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków. Informacja została również przekazana telefonicznie przez osobę prowadzącą zajęcia.

 

 

13.04.2017 r.

3226f2ca9232dd3df416635253108bba

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni

oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

wielkanoc-1

 

23.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłoszeniem przez Uczestników pytania odnoszącego się do nieobecności na spotkaniach indywidualnych w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego informuję, że jeżeli Uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału we wsparciu w wyznaczonym terminie (np. ze względu na zlecenie w ramach prowadzonej działalności) proszę o przesłanie takiej informacji wraz z prośbą o przełożenie spotkania na inny termin lub na kolejną turę spotkań. Osoby, które nie mogą wziąć udziału we wsparciu w wyznaczonym terminie, z innych powodów również proszone są o poinformowanie o tym.

 

21.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się kolejna IV tura spotkań indywidualnych w ramach pomostowego wsparcia doradczo- szkoleniowego. Poniżej zamieszczony zostaje harmonogram spotkań. Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w harmonogramie.

Harmonogram IV tura

16.01.2017 r.

UWAGA!

Szanowni Państwo po ponownym przeliczeniu oszczędności informujemy, że kwota wsparcia pomostowego w 7 i 8 miesiącu ulegnie zmianie z 771,18 zł na 735,05 zł. Jednocześnie informujemy, że wsparcie pomostowe finansowe jest wydłużone niezmiennie o 2 miesiące.

 

29.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

UWAGA!

W związku z otrzymaną zgodą dotyczącą wydłużenia okresu wsparcia pomostowego informujemy, że wsparcie pomostowe finansowe zostaje przedłużone o 2 miesiące. Kwota wsparcia wyniesie zarówno w 7, jak również w 8 miesiącu 771,18 zł.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

 

28.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

W zawiązku z rozpoczęciem się kolejnej III tury doradztwa w ramach wsparcia pomostowego poniżej zamieszczony zostaje harmonogram spotkań. Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w tabeli.

Harmonogram_zajęć_indywidualnych

 

 

23.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia,
pachnących choinką i rozświetlonych pierwszą gwiazdką,
wypełnionych miłością, radością i spokojem
-wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2017 roku

 

Zespół Projektu

szopka

 

28.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniem o możliwość skorzystania z tzw. zatrudnienia subsydiowanego poniżej zostaje zamieszczone wyjaśnienie, dlaczego osoby biorące udział w projekcie nie mogą skorzystać z takiej opcji zatrudnienia.

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Osoby, które biorą udział w projekcie „Wszystko w Twoich rękach!” nie mogą zatrudnić takiego pracownika, ponieważ jest to ujęte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  §1 pkt. 33  [Niedozwolone  jest  łączenie  wsparcia  finansowego  w  czasie  wymaganego  okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy na otrzymanie wsparcia  finansowego)  z  finansowaniem  działalności  gospodarczej  z  innych bezzwrotnych  źródeł  o  charakterze  publicznym  (np.  dotacja  z  powiatowego  urzędu pracy, innego projektu z Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ).]

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu.

 

 

28.10.2016 r.

Szanowni Państwo,

Od 21.09.2016 r. odbywają się indywidualne spotkania w ramach wsparcia pomostowego. Będą one trwały do 15.11.2016 r. Informujemy, że zmianie uległ termin spotkania dla osób z grupy III (grupa z Tarłowa). Poniżej tabela z terminami spotkań dla poszczególnych grup (szczegóły dotyczące godzin spotkań indywidualnych zostały skonsultowane i ustalone przez trenerów bezpośrednio z Uczestnikami). Proszę o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie. W przypadku pytań proszę o kontakt.

harmonogram-2

 

29.09.2016 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że czas zakupu sprzętów, urządzeń itp. dobiega końca. Każdy z Uczestników może sprawdzić datę w Umowie o przyznanie wsparcia pomostowego. Proszę o dopilnowanie terminów, gdyż są one ostateczne i nie podlegają przedłużeniu.

 

21.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Do Biura projektu wypłynęły dwa odwołania, które zostały rozpatrzone na Komisji Oceny Wniosków, która odbyła się 21.06.2016 r. w Biurze Projektu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do biura projektu wpłynęła również 1 rezygnacja z dalszego udziału w projekcie. Do siedziby Firmy wpłynęły 2 odwołania, które nie spełniły kryteriów formalnych, dlatego też nie były one rozpatrywane przez Komisję Oceny Wniosków. W związku z powyższym przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

 

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE:

OSTATECZNA lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

 

W terminie 21 dni od otrzymania ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia finansowego, czyli maksymalnie do 13 lipca 2016r. są Państwo zobligowani do dostarczenia listownie do Biura Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej, tj.:

na adres Biuro Projektu „Wszystko w Twoich rękach!” ul. Osiedle Słoneczne 14 górny pasaż, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski należy przesłać :

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Zał. 3 do Regulaminu przyznania środków finansowych)
 2. Kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej- wpis do CEIDG (status działalności: aktywny)
 3. Kopia nadania nr REGON- np. wygenerowany i podpisany dokument z https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy np. kopia dowodu osobistego;
 5. Kopia dokumentu nadania nr NIP;
 6. Potwierdzenie otwarcia rachunku z informacją o numerze konta– kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem bądź zaświadczenie z banku
 7. Kopia potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (ksero zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”);
 8. Oświadczenie o /nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. (Zał. 8 do Regulaminu przyznania środków finansowych). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w przeciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 9. Zaktualizowany biznes plan na okres 2 lat działalności firmy jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji;
 10. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji.
 11. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (Zał. 4 do Regulaminu przyznania środków finansowych)

 

– Max kwota 1050 zł miesięcznie

– Przewidywany okres prosimy wpisać 08.2016-01.2017

 

Z uczestnikami, którzy prześlą do Biura Projektu  w terminie do 13 lipca 2016r. komplet powyższych dokumentów zostanie podpisana umowa o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.  W dniu podpisania umowy są Państwo  zobligowani do złożenia zabezpieczenia. 

ZABEZPIECZENIE UMOWY:

W dniu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej każdy Uczestnik jest zobligowany do podpisania weksla in blanco. W przypadku, kiedy Uczestnik jest w związku małżeńskim, dodatkowo składa Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco. Jeżeli pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa, należy dołączyć dokument poświadczający ową rozdzielność (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem). Jeżeli Uczestnik nie jest w związku małżeńskim dołącza – podpisane oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.

Dodatkowo oprócz powyższych dokumentów należy złożyć zabezpieczenie umowy o dofinansowanie w następujących formach (do wyboru):

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 2. poręczenie według prawa cywilnego
 3. gwarancja bankowa

Zabezpieczenie punktów 2-3 należy wnieść w sposób prawidłowy (tj. zgodnie z przepisami prawa) na własnych dokumentach.

W przypadku wyboru poręczycieli (zabezpieczenia z punktów 1-2) jako formy zabezpieczenia umowy o dofinansowanie, muszą oni spełniać następujące warunki:

 1. Jeżeli poręczycielem jest jedna osoba: osoba fizyczna niebędąca małżonkiem Uczestnika projektu (do wyboru):

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lipca 2017, osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 1850 zł brutto

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

– rolnik, osiągający dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie (zaświadczenie z Urzędu gminy lub KRUS, z którego będzie wynikała kwota wynagrodzenia rolnika).

 

 1. Jeżeli poręczycielem są dwie osoby (żadna z osób nie może być małżonkiem poręczyciela):

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lipca 2017, osiągająca dochody w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj.  1850 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

– rolnik, osiągający dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie (zaświadczenie z Urzędu gminy lub KRUS, z którego będzie wynikała kwota wynagrodzenia rolnika).

 

 

Każdy poręczyciel/małżonek poręczyciela musi dostarczyć dodatkowo oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań (wzór).

Każdy poręczyciel musi dostarczyć zaświadczenie potwierdzające dochody (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące)

W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo dostarcza zaświadczenie z ZUS i US nie starsze niż 3 miesiące przed dniem poręczenia.

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO i POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Wypełnia i podpisuje poręczyciel/ poręczyciele oraz jeśli dotyczy współmałżonek poręczyciela/ poręczycieli:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody poręczyciela/ poręczycieli (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące);
 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu poręczyciela ze składkami ZUS oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu poręczyciela w podatkach;
 1. Ośw. poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i adm.
 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z poręczenia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

 

W dniu podpisania umowy każdy poręczyciel musi stawić się osobiście razem z Uczestnikiem Projektu do podpisania weksla in blanco. Małżonkowie Uczestników i poręczycieli nie muszą uczestniczyć osobiście w podpisaniu umowy, niemniej jednak należy dostarczyć ich zgodę podpisaną na piśmie zgodnie z wzorem powyższych dokumentów.

Poręczycielem nie może być małżonek, ale dopuszczalne jest aby były to dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina bądź dowolna osoba, która spełnia kryteria określone dla poręczycieli.

10.06.2016 r.

Szanowni Państwo do biura projektu wpłynęło 52 Biznes plany Uczestników Projektów ubiegających się o wsparcie finansowe. Wszystkie Biznes plany przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

 

W związku z posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ:

Wstępna Lista rankingowa

 

45 osób z największą liczbą punktów zostaje WSTĘPNIE rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczych.

Pozostałe 7 osób znajduje się na liście rezerwowej.  Zgodnie z regulaminem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 1 punkt 16. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

W sytuacji rezygnacji z udzielonego wsparcia w ciągu 3 dni osoby z listy rekomendowane do udzielenia wsparcia, dotację otrzyma kolejna osoba z listy rezerwowej. 

Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali wstępnie pozytywną ocenę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (45 osób).

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu i rozpatrzeniu rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.

W dniu 21 czerwca 2016r. zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa  uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na stronie internetowej projektu: http://projektyokcjo.pl/ .  Dopiero po 21czerwca 2016r. będą Państwo zobligowani do zarejestrowania działalności gospodarczej – maksymalnie do 13 lipca 2016r. należy przesłać do Biuro Projektu wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3) oraz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające założenie własnej działalności gospodarczej.

25.05.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

przypominamy iż biznesplany należy składać w terminie do 06.06.2016 r. w biurze projektu.Dokumenty jakie należny złożyć:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności firmy przedsiębiorczości (Zał. 1 do Regulaminu przyznania środków finansowych)
 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. nr 1 do umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorstwa)

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Projektu.


 

12.05.2016 r.

Szanowni Państwo,

trwają indywidualne i grupowe doradztwa dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po zakończeniu udziału w doradztwie, rozpocznie się szkolenie ABC przedsiębiorczości, o terminach szkoleń zostaną Państwo poinformowanie na zajęciach lub telefonicznie. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.


 

29.04.2016 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Wszystko w Twoich rękach!” RPSW.10.04.01-26-0012/15 na terenie województwa świętokrzyskiego poszukuje potencjalnego Wykonawcy gotowego do przeprowadzenia szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert!


 

29.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do projektu “Wszystko w Twoich rękach!”, listę osób znajdujących się na liście rezerwowej oraz listę osób niezakwalifikowanych do projektu. O harmonogramie spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu


 

28.04.2016 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Wszystko w Twoich rękach!” RPSW.10.04.01-26-0012/15 na terenie województwa świętokrzyskiego poszukuje doradcy, który przeprowadzi doradztwo dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert!


 

18.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, ze proces przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu został zakończony. O terminach spotkań  komisji rekrutacyjnych każda z osób, które złożyły dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie.

Zespół projektu


 

14.04.2016 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Wszystko w Twoich rękach!” RPSW.10.04.01-26-0012/15 na terenie województwa świętokrzyskiego  poszukujemy doradcy, który weźmie udział w spotkaniach komisji rekrutacyjnych oraz przeprowadzi test predyspozycji zawodowych.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Wszystko w Twoich rękach!” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert!


 

01.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przedłużamy okres przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu do 15.04.2016 r. z możliwością wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zebrania wystarczającej liczby potencjalnych UP.

Szczególnie zapraszamy kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby niepełnosprawne oraz osoby odchodzące z rolnictwa (osoby posiadające ziemię do 2 ha przeliczeniowych, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne zamierzające otworzyć działalność gospodarczą lub członkowie rodzin osób posiadających ziemię do 2 ha przeliczeniowych, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne)


 

23.03.2016 r.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie „Wszystko w Twoich rękach!” do przybycia na kolejne już spotkanie organizacyjne.
Kiedy: 30.03.2016 r.
godzina: 16.00
Kielce Aleja IX Wieków Kielc 6 sala nr 8 (I piętro)
wejście od ul Cichej za sklepem Żabka

Na spotkaniu przedstawimy założenia projektu. A w tym jak uzyskać:
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 22 700 zł Wsparcie pomostowe – finansowe przez okres 6 miesięcy – 1750 zł Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe- 2spotkania po 1 godzinie) Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych- 2 spotkania po 4 godziny) Szkolenie zawodowe: „ABC przedsiębiorczości” (30 godzin szkoleniowych- 5 spotkań po 6 godz.) Wsparcie pomostowe doradczo szkoleniowe (szkolenia grupowe- 2 spotkania po 6 godzin, doradztwo indywidualne- 6 spotkań po 2 godziny- średnio raz na 2 miesiące)

W celach organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu : 509-509-997
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wyznaczonych dniu zaproponujemy inny dogodny termin – ustalony telefonicznie.

 


 

17.03.2016 r.

Weź sprawy w swoje ręce! Załóż firmę dzięki bezzwrotnej dotacji finansowanej z EFS PRWŚ.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie „Wszystko w Twoich rękach!” do przybycia na spotkanie organizacyjne.
Kiedy: 22.03.2016 r.
godzina: 15.00
Kielce Aleja IX Wieków Kielc 6 sala nr 8 (I piętro)
wejście od ul Cichej za sklepem Żabka

Na spotkaniu przedstawimy założenia projektu. A w tym jak uzyskać:
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 22 700 zł Wsparcie pomostowe – finansowe przez okres 6 miesięcy – 1750 zł Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe- 2spotkania po 1 godzinie) Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych- 2 spotkania po 4 godziny) Szkolenie zawodowe: „ABC przedsiębiorczości” (30 godzin szkoleniowych- 5 spotkań po 6 godz.) Wsparcie pomostowe doradczo szkoleniowe (szkolenia grupowe- 2 spotkania po 6 godzin, doradztwo indywidualne- 6 spotkań po 2 godziny- średnio raz na 2 miesiące)

W celach organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu : 509-509-997
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wyznaczonych dniu zaproponujemy inny dogodny termin – ustalony telefonicznie.


 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie „Wszystko w Twoich rękach!” do przybycia na spotkanie organizacyjne.
Kiedy: 22.03.2016 r.
godzina: 15.00
Kielce Aleja IX Wieków Kielc 6 sala nr 8 (I piętro)
wejście od ul Cichej za sklepem Żabka

Na spotkaniu przedstawimy założenia projektu. A w tym jak uzyskać:
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 22 700 zł Wsparcie pomostowe – finansowe przez okres 6 miesięcy – 1750 zł Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe- 2spotkania po 1 godzinie) Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych- 2 spotkania po 4 godziny) Szkolenie zawodowe: „ABC przedsiębiorczości” (30 godzin szkoleniowych- 5 spotkań po 6 godz.) Wsparcie pomostowe doradczo szkoleniowe (szkolenia grupowe- 2 spotkania po 6 godzin, doradztwo indywidualne- 6 spotkań po 2 godziny- średnio raz na 2 miesiące)

W celach organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu : 509-509-997
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wyznaczonych dniu zaproponujemy inny dogodny termin – ustalony telefonicznie.


 

Szanowni Państwo przypominamy, że od 08.03.2016 do 31.03.2016 można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu “Wszystko w Twoich rękach!”. Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową (list polecony z potwierdzeniem odbioru)

Biuro projektu „Wszystko w Twoich rękach!”
ul. Osiedle Słoneczne 14 pasaż górny
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie “Wszystko w Twoich rękach!” do przybycia na spotkanie organizacyjne.

07.03.2016 r.
godzina 12.00
Kielce Aleja IX Wieków Kielc 6 sala nr 8

Serdecznie zapraszamy!


23.02.2016 r.

Szanowni Państwo w zakładce Dokumenty rekrutacyjne- do pobrania znajduje się komplet dokumentów dot. realizacji projektu “Wszystko w Twoich rękach!” prosimy i zapoznanie się z dokumentami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać dokumenty w terminie 08.03.2016-31.03.2016.

Do biura projektu „Wszystko w Twoich rękach!”
ul. Osiedle Słoneczne 14 pasaż górny
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 506-497-071

Wykaz dokumentów jakie powinny złożyć poszczególne osoby z grupy docelowej znajduje się poniżej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ, ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO PROJEKTU:

Dla bezrobotnych:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu „Wszystko w Twoich rękach!”
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego, w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy
5. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Dla poszukujących pracy:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby poszukującej pracy
5. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Dla biernych zawodowo:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Dla osób planujących odejść z rolnictwa, mających gospodarstwa rolne nieprzekraczające 2 ha przeliczeniowych, planujących odejść z rolnictwa:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego
5. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych


 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie “Wszystko w Twoich rękach!”

plakat_promo-page-001