Opis projektu „Zaczynamy od nowa”

By | 16 lutego 2016

gora_zaczynamy

Do projektu „Zaczynamy od nowa” zapraszamy osoby młode w wieku 15 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym również osoby niepełnosprawne.

Do projektu kwalifikujemy :

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu) w szczególności:

  • Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
    w instytucjach przeczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

  • Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

  • Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej,

absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

matki przebywające w domach samotnej matki,

osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Ponadto osoby muszą:

– posiadać min. wykształcenie gimnazjalne,

– zamieszkiwać lub pochodzić z ośrodków na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu „Zaczynamy od nowa” muszą należeć do jednej z niżej wymienionych grup:

– osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

W ramach projektu „Zaczynamy od nowa” oferujemy:

1. OSOBISTEGO TRENERA / MENTORA, który podczas całej ścieżki wsparcia będzie towarzyszył Uczestnikom podczas zajęć, wspierał, motywował do pracy nad sobą oraz pomagał w rozwiązywaniu problemów.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE, w ramach którego m.in. Uczestnicy poznają rynek pracy, nauczą się sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wraz z doradcą zawodowym zaplanują rozwój swojej kariery zawodowej, określą Indywidualny Plan Działania oraz skierowani zostaną na szkolenie zawodowe. W ramach poradnictwa zawodowego odbędą się spotkania:

  • Grupowe – 12 godzin na 1 grupę ( 3 spotkania po 4 godziny)

  • Indywidualne – 3 godziny dla każdego Uczestnika Projektu (1 spotkanie)

  • IPD – 6 godzin dla każdego Uczestnika Projektu (2 indywidualne spotkania po 3 godziny)

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH w ramach którego odbędzie się 6 spotkań po 4 godziny treningu, podczas którego Uczestnicy nauczą się jak funkcjonują instytucje, co można w nich załatwić, jakie są obowiązujące procedury. Zajęcia będą miały formę praktyczną oraz będą dostosowane do potrzeb grupy.

4. TRENING ZAWODOWY WEWNĘTRZNY czyli szkolenie zawodowe z certyfikatem VCC. Zajęcia będą się odbywały średnio 3 razy w tygodniu po 6 godzin, każda z grup odbędzie 140 godzin szkolenia z jednego z poniżej podanych zakresów:

– budownictwo i techniki,

– opieka zdrowotna i społeczna,

– administracyjno – biurowy,

– sprzedaży.

Każdy Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

5. TRENING ZAWODOWY ZEWNĘTRZNY – 3 miesięczny staż zawodowy w wymiarze 40 godzin / tydzień, zgodny z odbytym szkoleniem. W ramach stażu Uczestnicy otrzymają:

– stypendium stażowe,

– ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

– zwrot kosztów dojazdu.

6. POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 4 godzin na każdego Uczestnika podczas 2 spotkań indywidualnych po 2 h. Celem spotkań jest udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez pozyskanie ofert od pracodawców oraz organizację spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu.